หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมทั้งผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และชุมชนใกล้เคียงได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคม

รวมทั้งเพื่อตอบสนองภารกิจในการทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการแก่สังคมอันเป็นภารกิจหลักอีกข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัย

บนเนื้อที่ 2 ไร่ ณ อาคาร 7 วิทยาลัยนานาชาติ และอาคารหอศิลปะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริเวณถนนกล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาได้อย่างดี นอกเหนือจากกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่สนใจงานศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว โดยเฉพาะความงดงามของอาคารร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
สอดคล้องกับเส้นทางสัญจรหลักภายในมหาวิทยาลัยและส่งเสริมภูมิทัศน์ของพื้นที่ภายนอกโดยรอบ

หอศิลป์แห่งนี้จะจัดแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนักออกแบบชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ 10 โครงการต่อปี
พร้อมกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในงานศิลปะและการออกแบบ เช่น การบรรยาย การสัมมนา ฯ , จัดรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดพิมพ์สูจิบัตร และจัดทำเว็บไซต์ของหอศิลปฯ รวมทั้งมีห้องค้นคว้าเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลและรับทราบความเคลื่อนไหวของแวดวงศิลปะและการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถจัดแสดงงานในรูปแบบต่างๆทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม การจัดวาง สื่อผสม  จัดฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ไปจนถึงการประชุมสัมมนา

******************************

Gallery Owner

******************************

GALLERY INFO.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 40/4 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ

Tel : 02-350-3626

Fax : 02-240-1819

Email : buag@bu.ac.th

Website : www.rama 9 org

Open Hours :  สำนักงานเวลา 9.30-17.00 น.  นิทรรศการเวลา : 9.30-19.00 น.

Map : –

******************************

 

You may also like...