Category: Art & Cultural Management

ขอบเขตในการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ                          BACC TRAINING OF ART MANAGER 2016 หัวข้อการบรรยาย                กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ วัน/เวลา                                 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-15.30 น.

บทนำ – กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ในงานจัดการศิลปวัฒนธรรม

บทนำ     กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหมุดหมายแห่งความเจริญของสังคมและประเทศชาติ  ในฐานะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเจริญทางจิตใจ สติปัญญา และรสนิยม ของผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัย องค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม

บทที่1 ความหมายทั่วไปของ ‘กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์’

บทที่1     ความหมายทั่วไปของ ‘กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์’ ในยุคที่รอบตัวของเราอุดมไปด้วยข่าวสารข้อมูลอันท่วมท้นนี้ ทุกคนต่างรู้และตระหนักดีว่า การตลาดและการประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างความสำเร็จของการดำเนินโครงการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโครงการเชิงธุรกิจ หรือแม้แต่โครงการที่ไม่หวังผลกำไรเป็นตัวเงิน

บทที่2 ความจำเป็นของการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในระบบงานบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

บทที่2     ความจำเป็นของการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ในระบบงานบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม งานบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม คือ การทำงานบริหารองค์กร หรือบุคลากร ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ให้บุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม (เช่น ศิลปิน หรือ นักออกแบบ) สถาบัน หรือองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม (เช่น หอศิลป์ โรงละคร ฯลฯ) สามารถปฏิบัติงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนตามเป้าหมายที่คาดหวัง

บทที่3 ข้อพิจารณาที่สำคัญ (CRITERIA) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์

บทที่4     ข้อพิจารณาที่สำคัญ (CRITERIA) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ ในการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการใดๆก็ตาม ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แวดวงศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น จะมีเงื่อนไขข้อพิจารณาที่คล้ายๆกัน ได้แก่

บทที่ 4   วิธีการเขียนแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับงานศิลปวัฒนธรรม

โดยปกติแล้ว การดำเนินโครงการใดๆให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จะต้องเริ่มจากการวางแผนงานที่ดี สำหรับการทำโครงการเชิงธุรกิจ ก็จะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยละเอียด