บทที่3 ข้อพิจารณาที่สำคัญ (CRITERIA) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์

top01

บทที่4     ข้อพิจารณาที่สำคัญ (CRITERIA) ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์

ในการวางกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการใดๆก็ตาม ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แวดวงศิลปวัฒนธรรมเท่านั้น จะมีเงื่อนไขข้อพิจารณาที่คล้ายๆกัน ได้แก่

 1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร กิจกรรม หรือโครงการที่ทำ คืออะไร
 2. กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร มีคุณสมบัติ พฤติกรรม หรือความคาดหวังอย่างไร
 3. ทรัพยากรที่เรามีมากน้อยแค่ไหนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
  • ผลงานที่ดี
  • ชื่อเสียงของศิลปิน
  • ความเหมาะสมของสถานที่
  • ความพร้อมของทีมงาน / บุคลากร
  • งบประมาณ/แหล่งเงินทุน
  • เครือข่ายลูกค้า ผู้ชม ผู้บริโภค
  • เครือข่ายสื่อมวลชน
  • เครือข่ายผู้สนับสนุน
  • ระยะเวลา
 4. ข้อจำกัดหรือความเสี่ยงที่พึงระวัง

ทั้งนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการธุรกิจ เราอาจใช้วิธีประเมินด้วยการใช้ SWOT ANALYSIS ควบคู่กันไปด้วยก็ได้ เพื่อวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม

โดยคำว่า “สวอต” หรือ “SWOT” นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรศิลปะจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร และจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

You may also like...