หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สืบเนื่องจากธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) และ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้จัดประกวด จิตรกรรมบัวหลวง ต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรม ราชินูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมา พระราชทานรางวัล และเสด็จทอดพระเนตรผลงาน จิตรกรรม ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544

ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณนี้ นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เงินจำนวนนี้แก่นายชาตรี โสภณพนิช ให้เป็นทุนประเดิม ในการจัดสร้างหอศิลป์สำหรับใช้เป็นสถานที่จัดแสดง นิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง

นายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งหอศิลป์แห่งใหม่ขึ้นตาม พระราชดำริ โดยใช้ที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า และศูนย์สังคีตศิลป์เดิมปรับปรุงใหม่เป็นหอศิลป์ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย เป็นมงคลนามว่า “หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”(The Queen’s Gallery) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เวลา 17.30 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ และทุนประเดิมเพื่อจัดตั้งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พื้นที่แสดงงาน
เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ขนาด 3,700 ตร.ม. โดยชั้นที่ 1 – 4 จะเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการ และชั้นที่ 5 จะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมต่าง

******************************

Gallery Owner

******************************

GALLERY INFO.

 101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel : 02-281-5360-1

Fax : 02-281-5359

Email : info@queengallery.org

Website : http://www.queengallery.org/

Open Hours : เปิดทำการทุกวัน  เวลา 10:00-19:00  หยุดทุกวันพุธ

Map : https://plus.google.com/115890601676323666787/about?gl=th&hl=th#115890601676323666787/about

******************************

Exhibition

 

 Exhibition : งานปักศิลปาชีพ

 Artist : มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Date : 2 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2555

******************************

 

 

 

You may also like...