ห้องแห่งแรงบันดาลใจ ปรีดี พนมยงค์

“การบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนี้เป็นจุดประสงค์อันใหญ่ยิ่งของข้าพเจ้า ในการทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ต้องก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยขึ้น ในประเทศของข้าพเจ้าให้ได้”

พ.ศ. 2553 นับเป็นการครบรอบ 110 ปี ของ ปรีดี พนมยงค์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยคุณูปาการอันหลากหลายที่ท่านได้ทำให้แก่บ้านเมือง ในโอกาสนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้ดำเนินการจัดสร้าง “ห้องแห่งแรงบันดาลใจ…ปรีดี พนมยงค์” ขึ้น เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของนายปรีดีให้เยาวชนและสาธารณชนได้ศึกษา เรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจใจการดำเนินชีวิต

นิทรรศการนี้สร้างจากแนวความคิดที่ว่า “มนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีเป้าหมายในชีวิต และการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้ก็ต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่น หนักแน่น และมั่นคง” เฉกเช่นที่นายปรีดีได้วางเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ไว้ว่า “ต้องบำรุงสุขสมบูรณ์ของราษฎร” ซึ่งกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นก็ย่อมต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การสร้างและดำเนินนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น การออกแบบนิทรรศการจึงได้นำแนวความคิดของนายปรีดีมานำเสนอในรูปแบบทางเดินที่ต้องเลาะเลี้ยวไปมาตลอดเส้นทาง เพื่อให้เห็นว่ากว่าจะบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้นั้น ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมาย

พื้นที่ของนิทรรศการจะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงชีวิตของนายปรีดี พนมยงค์ โดยเปิดเรื่องด้วยความยิ่งใหญ่ของการทำประโยชน์เพื่อชาติ จนได้รับการยกย่องจาก UNESCO ว่าเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” จากนั้นจึงเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่วัยเยาว์ของเด็กชายปรีดีที่เกิดในครอบครัวชาวนา แต่การหล่อหลอมจากพ่อและครูหัวก้าวหน้า ทำให้เขากลายเป็นเด็กที่มีความสนใจแตกต่างจากเด็กในชนบททั่วไป และเติบโตขึ้นเป็นนักเรียนกฎหมายได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส จวบจนการเป็นแกนนำคณะราษฎร ในการเตรียมการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตลอดจนการดำเนินงานด้านการเมืองจนกลายเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของประเทศ

ห้องแห่งแรงบันดาลใจ…ปรีดี พนมยงค์ จึงเป็นสถานที่สำคัญในการแสดงให้เห็นเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ของนายปรีดี พนมยงค์ อย่างชัดเจน ทั้งยังสะท้อนให้เรามองหาเป้าหมายในชีวิตของเราเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้เราสามารถเดินทางไปสู่หนทางความสำเร็จของเป้าหมายนั้นๆ อีกด้วย

******************************

Gallery Owner

******************************

GALLERY INFO.

สถาบันปรีดี พนมยงค์  ซอยทองหล่อ  สุขุมวิท  55

Tel : 02-3813860-1

Fax : –

Email : –

Website : –

Open Hours : อังคาร-อาทิตย์  (ปิดทำการวันจันทร์) 9.30 น. – 17.30 น.

Map : https://plus.google.com/102968184207542154871/about?gl=th&hl=th#102968184207542154871/about

*************************

 

You may also like...