People’s Gallery คืออะไร

People’s Gallery คือพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ บริเวณชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) รับพิจารณาผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะสื่อผสม และศิลปะมัลติมีเดีย

ศิลปินผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ โดยสามารถยื่นแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้ปีละสองรอบคือ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 เดือนตุลาคมของทุกปี

เอกสารเพื่อเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของศิลปิน

ประวัติศิลปิน

แฟ้มผลงานชุดที่จะนำมาแสดงเป็นภาพขนาด A4

ซีดีรูปภาพผลงานชุดที่จะนำมาแสดง .jpg

สูจิบัตรการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ใครบ้างที่สามารถขอใช้พื้นที่ได้?

ศิลปินไทยและต่างชาติ

สามารถเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาจัดแสดงในลักษณะเป็นศิลปินเดี่ยว คู่ หรือกลุ่มได้

จบการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทั้งนี้เนื่องจากศิลปนิพนธ์ ศิลปะโดยนักเรียนนักศึกษา ศิลปะเด็ก ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การ

ดำเนินงานของ People’s Gallery และหอศิลปกรุงเทพฯ มีพื้นที่อื่นๆ สำหรับรองรับการจัดแสดงผลงานในลักษณะอื่นๆ อยู่แล้ว)

ไม่มีเนื้อหาและภาพที่ล่อแหลม เช่น อนาจาร หมิ่นต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ หรือศิลปะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เงื่อนไขในการใช้พื้นที่

แบบฟอร์มสามารถรับได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 การเสนอพิจารณาส่งได้ได้ปีละ 2 ครั้งคือเดือนมีนาคมและตุลาคม โดยขอรับแต่เอกสารฉบับจริง โดยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ แผนกธุรการ สำนักงานชั้น 6 หอศิลปกรุงเทพฯ วันอังคาร – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. หรือทางไปรษณีย์ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โดยวงเล็บมุมซองว่า People’s Gallery
สำหรับโครงการที่ยื่นรับพิจารณาในเดือนมีนาคม จะพิจารณาในเดือนเมษายน และประกาศผลในเดือนพฤษภาคม สำหรับโครงการที่ยื่นรับพิจารณาในเดือนตุลาคม จะพิจารณาเดือนพฤศจิกายนและประกาศผลในเดือนธันวาคม

ทุกโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกและอนุมัติใช้พื้นที่จากผู้ทรงคุณวุฒิของ People’s Gallery โดยผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด

หากโครงการของท่านได้รับอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ People’s Gallery จะมีจดหมายตอบอย่างเป็นทางการ และระบุวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ โดยในขั้นตอนนี้จะขอสงวนสิทธิ์ในการงดประชาสัมพันธ์นิทรรศการไว้ก่อน จนกว่าข้อมูลงานต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว หากท่านทำการประชาสัมพันธ์ก่อนได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการ หอศิลปกรุงเทพฯจะพิจารณายกเลิกการจัดแสดงนิทรรศการหรืออื่นๆ ตามเหมาะสม

ศิลปินที่ได้รับอนุมัติใช้พื้นที่ จะได้ใช้พื้นที่เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน รวมการติดตั้ง และ ถอดถอนผลงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ศิลปินผู้สนใจอย่างกว้างขวาง ศิลปินที่เคยได้รับอนุมัติการใช้พื้นที่ในครั้งหนึ่งแล้ว จะต้องเว้นระยะในการส่งแฟ้มผลงานเข้ารับพิจารณาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งต่อไปอย่างน้อย 2 ปี

ศิลปินที่ได้รับอนุมัติใช้พื้นที่ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ ดังนี้ (1) ค่าประกันความเสียหายพื้นที่ (5,000.-บาท/ห้อง/นิทรรศการ กรณีไม่มีความเสียหายสามารถรับคืนภายหลังเต็มจำนวน กรณีมีความเสียหายต้องชำระค่าปรับปรุงห้องกลับสู่สภาพเดิมจำนวนตามความเป็นจริง) (2) รายได้ 20 เปอร์เซ็นต์จากการจำหน่ายผลงาน เพื่อบริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ ต่อไป

ตลอดช่วงแสดงนิทรรศการ จะต้องมีผู้เฝ้านิทรรศการอย่างน้อย 1 คน (เวลา 10.00 – 21.00 น.)
โครงการ People’s Gallery เป็นการเปิดพื้นที่เท่านั้น โดยการดำเนินการทุกอย่างศิลปินผู้จัดนิทรรศการต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ทั้งนี้ จะต้องทำตามกฎระเบียบของ People’s Gallery ซึ่งจะส่งไปให้พร้อมกับเอกสารตอบรับอย่างเป็นทางการ ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลต่างๆ ที่จะผลิตและเผยแพร่เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดง ณ People’s Gallery ให้ทางเจ้าหน้าตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

หมายเหตุ:

People’s Gallery ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่และเอกสารประกอบที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น
People’s Gallery ของสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายต่างๆตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม : คุณพิชัยรัตน์ เมฆฉาย e-mail : super_rat@hotmail.com

โทรศัพท์  : 02 214 6630 – 8

You may also like...