เชฟรอน สานต่อโครงการ รวมพลังตามรอยพ่อฯ

“เชฟรอนประเทศไทย” ผนึกกำลัง “สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง” และ “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” พร้อมพันธมิตรหลายภาคส่วน เปิดตัวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 2 จัดกิจกรรมการเดินทางตลอดระยะเวลา 9 วัน เชิญชวนคนไทยแสดงพลัง น้อมนำคำสอนของในหลวงด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำมาปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาดิน น้ำ ป่า คน อย่างยั่งยืน โดยศิลปินนักแสดง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี ร่วมอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2556 โดยเป็นความร่วมมือของเชฟรอนประเทศไทย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ รายการ ‘เจาะใจ’ โดยบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และพันธมิตรหลายภาคส่วน เราเห็นว่าแนวคิดของทางมูลนิธิฯ ในการนำศาสตร์พระราชามาใช้แก้ปัญหา เป็นวิธีที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ และจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยทางมูลนิธิฯ ชุมชนต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่ายของมูลนิธิฯ เอง ได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว ว่าการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จะทำให้เกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้นจากการทำเกษตรอินทรีย์ ครัวเรือนมีรายได้มากขึ้นจากการทำการเกษตรแบบผสมผสาน จึงนับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรคนในชุมชนให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยรักษา ดิน น้ำ ป่า และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระยะยาว ซึ่งจากการไปลงมือปฏิบัติในโครงการปีที่ผ่านมา เราได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วไป เราได้เห็นพลังคนของทุกภาคส่วนที่มารวมกัน รับรู้ได้ถึงพลังความสามัคคีของอาสาสมัครและชุมชนที่มาร่วมกันทำตามสิ่งที่ในหลวงท่านเคยสอน พื้นที่ที่โครงการได้ไปเริ่มต้นไว้ ทุกวันนี้ได้กลายเป็นต้นแบบให้ชุมชนโดยรอบมาศึกษาเรียนรู้ ว่าการทำการเกษตรตามรอยพระราชดำรินั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้อย่างไร ช่วยเพิ่มรายได้และผลผลิตได้อย่างไร และสามารถช่วยอนุรักษ์ลุ่มป่าสักนี้ได้อย่างไร เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพลังคนให้สามารถสร้างสรรค์และส่งต่อสิ่งดีๆ ได้ไม่รู้จบ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ได้สานต่อแนวคิดการอนุรักษ์ลุ่มน้ำด้วยศาสตร์พระราชา โดยมุ่งเน้นการให้รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป และได้นำลุ่มน้ำป่าสักขึ้นมาเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยมากที่สุด การดำเนินกิจกรรมจะเป็นการเดินทางตลอด 9 วัน โดยรณรงค์ให้ชุมชนต้นแบบได้น้อมนำศาสตร์พระราชาลงไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้ชุมชนโดยรอบ โดยในปีนี้เป็นการณรงค์ในจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากเป็นจังหวัดที่พื้นที่กว่า 50% ของลุ่มน้ำป่าสัก ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีส่วนร่วมในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับชุมชน ภาคราชการ และภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้รับทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจากปลายน้ำสู่ต้นน้ำ

ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวว่า “การดำเนินโครงการฯ ปี 2 มุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างความสำเร็จในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในระดับลุ่มน้ำด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 3 รูปแบบคือบุคคล ชุมชน และโรงเรียน และเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวทาง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ตามพระราชดำรัส “การพัฒนาอย่าทิ้งวัด” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ ภูมิปัญญาด้านการจัดการน้ำของเมืองโบราณศรีเทพ อำเภอศรีเทพที่มีมากว่า 1,300 ปี ถึงโรงเรียนบ้านหินโง่น อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 320 กิโลเมตร เป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงสถานการณ์ของปัญหาต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำของลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งลักษณะแคบและลาดชันของลุ่มน้ำป่าสักทำให้บริหารจัดการยาก และให้ความรู้เพื่อร่วมกันลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จจริง ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมตลอดเส้นทาง 9 วัน เพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์ ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พร้อมกับสร้างตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับบุคคล ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ขบวนรณรงค์เป็นส่วนสำคัญในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมลงมือปฏิบัติบูชาตามรอยพ่อของแผ่นดินในทุกรูปแบบ ซึ่งถ้ารวมพลังกันได้ มั่นใจว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน 9 ปีลุ่มน้ำป่าสักจะสำเร็จเป็นต้นแบบได้ ขอให้ทุกคนก้าวเดินออกมาช่วยกัน”

นายสุชาติ ราษฎร์ดุษฎี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า “ในฐานะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ รู้สึกดีใจที่โครงการให้ความสำคัญ และมีขบวนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญเพื่อนำแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจริง ในฐานะเจ้าบ้านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ชาวเพชรบูรณ์เองได้ร่วมกันลงมือทำแล้ว และพร้อมแสดงพลังร่วมขบวนตามรอยพ่อในปีนี้ เชื่อมั่นว่าแนวทางของ พระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ได้จริง เป็นสิ่งที่ชาวเพชรบูรณ์จะได้รับประโยชน์โดยตรง ขอเชิญชวนให้ทุกคนมารวมพลังกัน”

พลตรีบรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 กองทัพภาคที่3 ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ในโครงการคืนความสุขให้คนไทย กล่าวว่า “ทหารคือประชาชนคนไทยที่รักพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักในความสามัคคีที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ จึงขอเป็นอีกพลังหนึ่งในการออกมาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งทางกองทัพมีความพร้อมทั้งกำลังพลและพื้นที่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานของโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ ในปีที่แล้วโครงการได้เดินทางผ่านไปยังจังหวัดสระบุรี ทางศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรได้ให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ ในปีนี้โครงการจะเคลื่อนไปสู่ต้นน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางค่ายพ่อขุนผาเมืองก็จะได้เข้ามาสนับสนุนเตรียมต้อนรับอย่างเต็มที่เช่นกัน ที่สำคัญท่านผู้บัญชาการทหารบก ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ให้ความสำคัญกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและท่านได้รู้จักโครงการนี้ผ่านละครเฉลิมพระเกียรติที่บันทึกจากเหตุการณ์จริงของโครงการในปีที่แล้ว และได้สั่งการให้กองทัพบกดำเนินการขยายผลให้พื้นที่ทหารทั่วประเทศเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนทั่วประเทศ ดังนั้นบทบาทในการลงมือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของทหารนี้อาจถือได้ว่าเป็นการคืนความสุขให้คนไทยอย่างแท้จริง”

นางสาวรติวัลคุ์ ศรีมงคลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการเจาะใจ กล่าวว่า “ในฐานะที่ เจ เอส แอล เป็นสื่อที่มุ่งมั่นในการนำเสนอเรื่องราวที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้ชม จึงขอสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยในส่วนของรายการเจาะใจยังคงยืนหยัดที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงช่วยจุดกระแสสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ศิลปินนักแสดงที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมได้แก่ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ บอย-พิษณุ นิ่มสกุล และเก้า-จิรายุ ละอองมณี โดยทางรายการจะมีการติดตามภาพเหตุการณ์แบบเรียลลิตี้ เกาะติดตลอดเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อนำมาออกอากาศในรายการจำนวน 3 ตอน คือ วันพฤหัสบดีที่ 11, 18 และ 25 กันยายน 2557 เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และปลุกกระแสให้คนไทยจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์ร่วมกันแบ่งเบาพระราชภาระและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 2 ขอเชิญชวนบุคคลและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมช่วยกันลงมือทำตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลุ่มน้ำป่าสักเป็นต้นแบบลุ่มน้ำแห่งการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรม และการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ลุ่มน้ำผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/ajourneyinspiredbytheking สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 098-981-3631-2

วิรดา อนุเทียนชัย
081-804-5493

You may also like...