In Transit

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ In Transit โดย จักรวาล นิลธำรงค์ ร่วมด้วย เอกภณ เศรษฐสุข แก่นสาร รัตนสมฤกษ์ ศิวกร เทศะบำรุง และ นัสรี ละบายดีมัญ

เปิดนิทรรศการในวันที่พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 – 20.00 น.

นิทรรศการ : In Transit
ภัณฑารักษ์ : แมรี่ ปานสง่า
ศิลปิน : จักรวาล นิลธำรงค์, เอกภณ เศรษฐสุข, แก่นสาร รัตนสมฤกษ์, ศิวกร เทศะบำรุง และ นัสรี ละบายดีมัญ
วันที่ : 3 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2556
สถานที่ : ชั้น 7 หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์ : info.artcenterchula@gmail.com
เว็บไซต์ : www.car.chula.ac.th/art
Facebook : The Art Center- Chula

You may also like...