ฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เชิดชู 73 เพชรเม็ดงามประดับสังคมไทย การศึกษาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาความคิด จิตใจ และนำทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าได้สร้างสรรค์บุคลากรที่เจิดจรัสดั่งเพชรเม็ดงามประดับสังคมไทยในทุกวงการและทุกสาขาชีพ ล่าสุด ในวาระครบรอบ 50 ปี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหาร และ Chief Creative Officer มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดงาน “กาล่าดินเนอร์ ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เรื่องราวแห่งความสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง” ภายในงานจะมีการบอกเล่าเรื่องราวแห่งความสร้างสรรค์ต่างๆ ตั้งแต่แรกก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2505 จวบจนปัจจุบัน และความสร้างสรรค์ก้าวต่อๆ ไปในอนาคต โดยเฉพาะหลักสูตรสร้างสรรค์นำเทรนด์โลก รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ พร้อมโชว์ผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ารวม 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Most Distinguished Alumnus Alumni Diamond Hall of Fame Award 1 รางวัล, รางวัล Alumni Diamond Hall of Fame 30 รางวัล และรางวัล Alumni Diamond Award 42 รางวัล รวม 73 ท่าน อาทิ  ดร.ธนู กุลชน, อิง ภาสกรนที, ธาดา เศรษฐบุตร, วรวิทย์ ไชยลิปมนตรี, รัตน์ โอสถานุเคราะห์, อรนภา กฤษฎี, ธาดา วาริช, ปิยะ เศวตพิกุล, ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ตรง ตันติเวชกุล, พรทวีศักดิ์ ริมสกุล, อรอุมา เกษตรพืชผล  ณ  Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร BU Diamond วิทยาเขตรังสิต

เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานบริหาร และ Chief Creative Officer มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “งานกาล่าดินเนอร์เป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งแสดงจุดยืนเรื่องความสร้างสรรค์มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างหลักสูตรและผลิตบัณฑิตสำหรับภาคเอกชน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่นในยุคนั้น เมื่อครึ่งศตวรรษก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  และสาขาวิชาการโรงแรม และตลอดเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จวบจนปัจจุบัน ด้วยหลักสูตรที่ตรงกับเทรนด์และความต้องการของโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึง  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ทั้งอาคารเรียนที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ศูนย์การเรียนรู้ ควบคู่กับอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมพื้นที่หรือเวทีกระตุ้นเพื่อต่อยอดพลังความคิดสร้างสรรค์ เพราะมหาวิทยาลัยกรุงเทพเชื่อว่าภายในตัวของนักศึกษาแทบทุกคนและทุกรุ่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้น มีเพชรซ่อนอยู่ ขึ้นอยู่ว่าเพชรเม็ดนั้นจะฉายแสงเมื่อใดและบรรเจิดแค่ไหน “บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เป็นดังเพชรที่ได้รับการเจียระไน ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัย ในอาชีพการงาน ด้วยความอุตสาหะ และความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง จนเปล่งประกายฉายแสงบรรเจิด และเป็นแรงขับเคลื่อนให้โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เฉกเช่นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินมาเป็นเวลา 50 ปี และจะมุ่งมั่นต่อไปในอนาคต และสร้าง “เรื่องราวแห่งความสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง”

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาได้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์บนจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่สำคัญเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาและบริหารบ้านเมืองจำนวนมาก ในงานนี้จึงได้มีพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าฯ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บุคคลระดับผู้นำหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ นักธุรกิจ นักกฎหมาย วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี นักแสดง นักกีฬา ผู้กำกับภาพยนตร์ นักสร้างโฆษณา ฯลฯ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสถาบัน โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีรางวัล Most Distinguished Alumnus Alumni Diamond Hall of Fame Award ได้แก่ ดร.ธนู กุลชล ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าและอดีตอธิการบดีซึ่งมีผลงานโดดเด่น เป็นผู้นำพาให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีส่วนสนับสนุนในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเสมอมา ตามมาด้วยการมอบ รางวัล Alumni Diamond Hall of Fame จำนวน 30 รางวัล ซึ่งพิจารณาจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพการงาน มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นผู้สร้างชื่อเสียง ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อสถาบัน สังคม และประเทศชาติ อาทิ ดนัย ดีโรจนวงศ์, แอน ทองประสม, วรวิทย์            ชัยลิมปมนตรี, แทมมารีน ธนสุกาญจน์, บัณฑิต ทองดี, สมชาย หาญจิตต์เกษม, ธาดา วาริช, ภานุเดช วัฒนสุชาติ และรางวัล Alumni Diamond Award จำนวน 42 รางวัล ซึ่งพิจารณาจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีผลงานเด่นเป็นที่ยอมรับ หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะและสถาบันอย่างต่อเนื่องตลอดมา เช่น ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, รฐา โพธิ์งาม, สุหฤท สยามวาลา, ก้องเกียรติ โขมศิริ, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เป็นต้น

ภายในงาน ไม่ได้มีเพียงความชื่นมื่นยินดีของศิษย์ทุกรุ่น ทุกคณะแล้ว หากยังมีการแสดงนิทรรศการด้านหน้างานเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาและอาจารย์จัดทำในรูปแบบของ Timeline Board แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผลงาน นักศึกษา, ผลงานอาจารย์, รางวัลนักศึกษา และรางวัลอาจารย์, การแสดง Pom Pom Cheer จากนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และการแสดงจากศิษย์เก่าที่ร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้มให้แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งงานจึงอบอวลไปด้วยความประทับใจในค่ำคืนของการเฉลิมฉลอง 50 ปีมหาวิทยาลัยกรุงเทพแบบมิรู้ลืม

 

You may also like...