Tagged: Faith notes

Faith notes

ความศรัทธา ที่มีต่อสิ่งที่เป็นรูปเคารพหรือธรรมชาติรอบตัวเราและความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ส่งผลให้มนุษย์แสดงออกมา เพื่อเดินทางเข้าหา ความดี