Tagged: เพชรน้ำเอก

เพชรน้ำเอก

รวมเรื่องสั้นและความเรียงคัดสรรของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการโครงการวรรณศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และทายาท และผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวรรณศิลป์