Tagged: สมาคมฝรั่งเศสจัดค่ำคืนแห่งการเต้นรำ

สมาคมฝรั่งเศสจัดค่ำคืนแห่งการเต้นรำ

สมาคมฝรั่งเศสเชิญชมการแสดงการเต้นฮิป-ฮอปผสมผสานการเต้นรำร่วมสมัย และนาฏศิลป์ของลาว ซึ่งเป็นการแสดงแรกที่จัดขึ้น ณ ที่ทำการใหม่ของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ถนนวิทยุ