Temporary Storage # 01

BACC Experimental Project เป็นโครงการเชิงทดลองของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่นำเสนอโครงการจากภัณฑารักษ์และศิลปินในรูปแบบนิทรรศการขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนความคิดก้าวหน้าเชิงค้นหาของผู้สร้างสรรค์งาน ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ และบทบาทของผู้คนในสังคมที่ถูกสับเปลี่ยนจากภาวะความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จุดประสงค์ของโครงการคือการกระตุ้นภัณฑารักษ์ ศิลปิน หรือผู้สร้างสรรค์งานให้เกิดการรื้อคิด ทบทวน พิจารณาตั้งคำถาม วิเคราะห์เพื่อค้นหาเหตุผล หรือทดลองความเป็นไปได้ต่างๆ ทางศิลปะ และนำเสนอสาระสำคัญนี้ต่อสาธารณชนในวงกว้าง

จากประวัติศาสตร์ทางความคิดที่ยึดถือเป็นประเพณีนิยมและยากต่อการเปลี่ยนแปลง โครงการนี้นำเสนอวิถีความคิดที่ตั้งคำถามต่อข้อปฏิบัติล้าหลังที่มีอยู่เดิม การทดลองและปฏิบัติใหม่เพื่อให้พ้นจากกรอบจำกัด หรือการสืบหาเพิ่มเติมในคำอธิบายที่มีไม่เพียงพอในยุคสมัย เพื่อสร้างพื้นที่ของความคิดและบทสนทนาอันหลากหลายระหว่างรากฐานที่เกิดขึ้นในอดีต ปรากฏการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ปัจจุบัน จนถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในอนาคต

Temporary Storage #01 เป็นนิทรรศการกึ่งโครงการ เพื่อศึกษา-ทดลองหาความเป็นไปได้ในการจัดการ และผลิตนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย โดยเน้นไปที่กระบวนการส่งผ่านงานวิจัย ผลงาน และองค์ความรู้ ที่ศิลปินและผู้ทำงานเกี่ยวเนื่องในสายศิลปวัฒนธรรมออกสู่ผู้ชม นิทรรศการครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานของศิลปินที่พำนักในประเทศไทยและต่าง ประเทศ ได้แก่ อรวรรณ อรุณรักษ์ ภัทระ จันทร์ฤาชาชัย วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ ดิสรณ์ ดวงดาว สุวิชชา ดุษฎีวนิช ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ ปรัชญา พิณทอง มิติ เรืองกฤตยา ปฐมพล เทศประทีป สถิตย์ ศัสตรศาสตร์ และ Julia Schwadron รวมถึง กลุ่มสถาปนิก all(zone) นักออกแบบเครื่องประดับ นุ่น ภาสมา นักประวัติศาสตร์ศิลป์/ภัณฑารักษ์อิสระ วิภาช ภูริชานนท์ และองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม The Reading Room

Temporary Storage #01 เป็นการสร้างพื้นที่ทับซ้อน สำหรับการเข้ามาแทรกแซงและมีส่วนร่วมของทั้งศิลปิน และผู้ชมงาน รวมถึงเป็นพื้นที่ต่อให้โครงการอื่นๆในอนาคต นิทรรศการ/โครงการนี้ไม่ได้นำเสนอเรื่องราวให้กับผู้ชมงานตามแบบการเล่า เรื่อง ด้านเดียว แต่จะเสนอความเป็นไปได้ในการ “อ่าน” “ตีความ” และการทำความเข้าใจ ในเนื้อหาของงานที่นำมาเสนอ โดยอิงไปกับบริบทของสถานที่และเวลา และเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ของผู้ชม

นิทรรศการ : Temporary Storage #01
ศิลปิน/ผู้ร่วมนิทรรศการ : all(zone)อรวรรณ อรุณรักษ์, ภัทระ จันทร์ฤาชาชัย, วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์, ดิสรณ์ ดวงดาว, สุวิชชา ดุษฎีวนิช, ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ, นุ่น ภาสมา, ปรัชญา พิณทอง, วิภาช ภูริชานนท์
The Reading Room มิติ เรืองกฤตยา, ปฐมพล เทศประทีป, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, Julia Schwadron
ภัณฑารักษ์: จิตติ เกษมกิจวัฒนา
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: แมรี่ ปานสง่า
วันที่ : 10 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2555
สถานที่: ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ : 02 2146630 – 8
โทรสาร: 02 2146639
อีเมล : info@bacc.or.th
เว็บไซต์ : www.bacc.or.th

 

You may also like...