CURATORIAL PROJECT X TALENTED ARTISTS AND DESIGNERS

นิทรรศการ “โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดสากล – DESIGNERS’ ROOM & TALENT THAI PROMOTION 2021” และ “โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์นักออกแบบเพื่อชุมชนสู่สากล – T-STYLE FOR LIFE” จัดโดย สำนักส่งเสริม นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

• DESIGNERS’ ROOM & TALENT THAI PROMOTION 2021
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพด้านการส่งออก ให้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์นักออกแบบ (DESIGNERS BRAND) หรือเป็น ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศรายใหม่ ซึ่งจะมีโอกาส ได้เจรจาการค้ากับผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าชาวต่างชาติได้โดยตรง เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถให้กับนักออกแบบไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่

DESIGNERS’ ROOM กลุ่มนักออกแบบแฟชั่นไทย สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ
TALENT THAI กลุ่มนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้สัตว์เลี้ยง
CREATIVE STUDIO กลุ่มให้บริการด้านการออกแบบ ซึ่งได้จัดกิจกรรม CO-BRAND ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบในโครงการ โดยดำเนินการในรูปแบบ WORKSHOP เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในอนาคต โดยมีหลายแบรนด์ดังร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ คือ Deesawat, Pasaya, PDM, SCG และ The Standard Pop

• T-STYLE FOR LIFE
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์นักออกแบบเพื่อชุมชนสู่สากล มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพ ของประเทศไทย ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าสู่ระดับสากล อาทิ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ประเทศผ่านสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพ การส่งเสริมสินค้าที่มีอัตลักษณ์ไทยยกระดับสู่สากล รวมถึงการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่าสูงได้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีรายได้พึ่งพิงการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เปราะบาง ควรได้รับการช่วยเหลือ โดยโครงการได้นำนักออกแบบมืออาชีพ เข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดสากล สามารถยกระดับสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (LOCAL TO GLOBAL) ส่งเสริมนักออกแบบไทยให้มีบทบาทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน (DESIGN FOR COMMUNITY) ตอบโจทย์แนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SDGS) โดยได้นักออกแบบมืออาชีพ 3 แบรนด์ มาทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน เช่น ภูเก็ต และกระบี่ 6 ราย ผลิตขึ้นเป็นสินค้า ต้นแบบ ซึ่งนักออกแบบมืออาชีพ 3 แบรนด์ คือ
PAINKILLER สินค้าแฟชั่น
ISSARAPHARP สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน
TRIMODE.C สินค้ากลุ่มเครื่องประดับ

ผู้ประกอบการผลิตสินค้าชุมชน 6 ราย คือ
กลุ่มผ้ามัดย้อม ชุมชนเกาะโหลน มินดาบาติก – ภูเก็ต
กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ภูษาเล – ภูเก็ต
กลุ่มพรีม่าเพิรล์ – ภูเก็ต
กลุ่มไฑบาติก – กระบี่
กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน บ้านวังหิน – กระบี่
กลุ่มกติกาแฮนด์เมด – กระบี่


ผลงานซึ่งนำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือออกแบบและผลิตตามประเภทสินค้า ดังนี้
PAINKILLER สินค้าแฟชั่น ร่วมกับ กลุ่มผ้ามัดย้อมชุมชนเกาะโหลน มินดาบาติก จากภูเก็ต และกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ภูษาเล จากภูเก็ต
ISSARAPHARP สินค้าไลฟ์สไตล์ และของตกแต่งบ้าน ร่วมกับ กลุ่มไฑบาติก จากกระบี่ และ กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน บ้านวังหิน กระบี่
TRIMODE.C สินค้ากลุ่มเครื่องประดับ ร่วมกับ กลุ่มพรีม่าเพิรล์ ภูเก็ต, กลุ่มไฑบาติก จากกระบี่ และกลุ่มกติกาแฮนด์เมด จากกระบี่

ทางกรมฯ มีแผนต่อยอดสินค้าสู่ตลาดสากล เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า โดยจะนำสินค้าเหล่านี้ เข้าร่วมแสดงในงาน แสดงสินค้านานาชาติ MAISON & OBJET 2022 ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
สมหมาย โยคาพจร
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด
The Living Art Co., Ltd.
โทร: 081 904 1511
อีเมล: Sommai@thelivingartsthailand.com

You may also like...