ศิลปกรรมจากต้นไทร

จากเหตุการณ์ต้นไทรเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ ได้โค่นล้มเนื่องจากเกิดลมพายุกรรโชกแรง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เหตุการณ์ดังกล่าวทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งเห็นควรให้นำไม้จากต้นไทรมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงดำเนินกิจกรรมโครงการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร” เพื่อสนองกระแสพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการเชิญคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ และศิลปินรับเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในการนำไม้จากต้นไทรมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ทั้งในลักษณะของการใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์หรือเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์

นิทรรศการศิลปกรรมจากต้นไทร เป็นการแสดงออกถึงผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ อันสืบเนื่องมาจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ รวมรวมผลงานศิลปกรรมมากกว่า ๓๐ ชิ้นจากหลากหลายเทคนิควิธีการ ทั้งผลงานวาดเส้น ผลงานจิตรกรรม ผลงานประติมากรรม สื่อประสม และวิดีโอ ทั้งหมดล้วนสะท้อนอัตลักษณ์ทั้งในด้านความคิดและความสนใจในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันของศิลปินจากรั้วคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารปฏิบัติงานทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดหวัดนครปฐม และมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในโอกาสพิเศษนี้คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์บรมราชกุมารี จึงใคร่ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่สนใจในงานศิลปกรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมชมผลงานศิลปกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยหอศิลป์บรมราชกุมารี เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page : Psg Art Gallery (www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/)

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ชั้น ๑ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร. ๐๓๔-๒๗๑-๓๗๙
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
Email : Psg Art Gallery <psgartgallery@gmail.com>

You may also like...