SACICT เชิญชมนิทรรศการผู้เข้ารอบสุดท้ายโครงการ “#CrafttheFuture”

ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารอบสุดท้ายใน “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future” เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ สู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สอดรับกับประโยชน์ใช้สอยและวิถีชีวิตปัจจุบัน

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยเยาวชน /คนรุ่นใหม่ใน 2 กลุ่ม ได้แก่

1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) ระดับอุดมศึกษา

ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ Craft Tools & Materials โครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับงานหัตถกรรม หรือวัสดุใหม่ๆ หรือวัตถุดิบทดแทน และ Craft & Community โครงการที่ผลักดันหัตถกรรมในชุมชนให้เป็นกลไก หลักในการสร้างความร่วมมือ สู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน

ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ บริเวณผนังโค้งชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sacict.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์ บริษัท เอฟวายไอ จำกัด
โทรศัพท์ 02 688 1170-1 กุลยา กาศสกุล (ยิ้ม) 096 449 9516 line : yimfyi
FYI PR Agency <fyibangkoknews@gmail.com>

You may also like...