กรมศิลปากรจัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ งานช่างหลวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ เรื่อง “งานช่างหลวง” โดยกรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่งานช่างหลวงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความงดงามของศิลปกรรมไทย ซึ่งเปิดให้ เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


นางโสมสุดา ลียะวณิช  อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ในพุทธศักราช ๒๕๕๔ นับเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” ที่ทรงมีคุณูปการกับการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุน สืบทอดและพัฒนางานช่างหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  จึงได้จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ เรื่อง “งานช่างหลวง” ขึ้น  โดยได้รับพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนิทรรศการพิเศษฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามและความวิจิตรของศิลปกรรมไทย ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความเชี่ยวชาญและภูมิปัญญาของช่างหลวง ภายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งสืบทอดมายาวนานจนเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงคุณค่าและโดดเด่นในสังคมโลกปัจจุบัน

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า นิทรรศการครั้งนี้ นอกจากจะนำเสนอผลงานช่างหลวงแล้ว กรมศิลปากรยังได้นำเสนอผลงานศิลปกรรมตามแนวพระราชนิยมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผลงานสร้างสรรค์ชุดโขน ละคร ตามพระราชสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลงานการอนุรักษ์งานประณีตศิลป์ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สร้างสรรค์และสืบทอดงานศิลปกรรมไทยโดยฝีมือช่างหลวงของแผ่นดิน  นอกจากนี้กรมศิลปากรยังได้จัดพิมพ์หนังสือประกอบนิทรรศการ  “งานช่างหลวง” และการสาธิตงานช่าง การบรรยายทางวิชาการในช่วงระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษด้วย

ทั้งนี้ นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “งานช่างหลวง” จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่  ๑๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันจันทร์และวันอังคาร ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๔๐๒  และที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   กรมศิลปากร  ๐๒-๒๒๒-๐๙๓๔ , ๐๒-๒๒๔-๒๐๕๐ และ ๐๒-๒๒๔-๔๗๐๒
ข้อมูลจาก : http://www.ethailand.com/th/news/-198687.html

You may also like...