โลกรอดเพราะกตัญญู

กลุ่มศิลปะเปิดจิต จีวันแบนด์ และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดมหรสพทางวิญญาณ คอนสิร์ตเพลงพุทธทาส เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ท่านพุทธทาสภิกขุ และสนองเจตนารมณ์ของท่านที่จะทำเพลงศาสนาเพื่อชาติและประชาชน ให้ผู้คนได้รับฟังเพื่อความรื่นเริงทางสติปัญญา

โดยในปีนี้ได้สานต่อกิจกรรมภายใต้โครงการ “กตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา” เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ และ ๑๐๕ ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ ด้วยการจัดงานมหรสพทางวิญญาณ “โลกรอดเพราะกตัญญู” เนื่องด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ ‘ความกตัญญู’ ซึ่งถือเป็นบันไดขั้นแรก เป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างปกติสุข    แต่เมื่อมองความจริงของสังคมในปัจจุบัน กลับมีคนกตัญญูเพียงน้อยนิด ปัญหาต่างๆ จึงสะสมเพิ่มพูน ทวีเป็นปัญหาใหญ่ผูกโยงกับหายนะของโลกอย่างง่ายดาย เพียงเพราะมนุษย์ขาดความกตัญญู

ทั้งนี้ มหรสพทางวิญญาณ คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ “โลกรอดเพราะกตัญญู” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (๒ รอบ) ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๗.๓๐ นาฬิกา (กิจกรรมหน้าหอประชุม “๒ วันกตัญญู” เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา) โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรใช้ในโครงการนำเพลงธรรมะสู่เยาวชนและการผลิตจัดทำสื่อธรรมะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานด้านเยาวชนทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : คุณสุรีรัตน์ ปานพรม หรือคุณปัทมา วัฒนาพรินทร โทร. ๐-๒๖๑๐-๒๓๖๗

กำหนดการ
งานแถลงข่าวมหรสพทางวิญญาณปีที่ ๕ ครั้งที่ ๖
คอนเสิร์ตจีวันแบนด์  “โลกรอดเพราะกตัญญู”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ  หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ชั้น ๒๒ อาคารอมรินทร์พลาซ่า

๑๔.๐๐ น.  สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. นิทานธรรมะ บันเทิงใจเรื่อง “หมาเน่า” โดย น้องมาย เด็กดีศรีศาสนา

๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น.  การแสดงบทเพลง จาก จีวันจูเนียร์

๑๔ ๒๕ – ๑๔.๓๐ น.  การแสดงบรรเลงเพลง “สายลมแห่งจริยธรรม” โดย นักเรียนโรงเรียนสัตย์สงวน

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

พร้อมเสวนาน้อมรำลึกถึงความกตัญญูต่อท่านปัญญานันทภิกขุ ในวาระ ๑๐๐ ปี และท่านพุทธทาสภิกขุ ในวาระ ๑๐๕ ปี โดย
 พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 คุณอนุรุธ ว่องวานิช
นายก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
 คุณสายชล เพยาว์น้อย
 คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.  ช่วงเสวนาการเตรียมคอนเสิร์ตจีวันแบนด์ “โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย
คุณดินป่า จีวัน วงจีวันแบนด์

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การแสดงบางส่วนจากคอนเสิร์ต และบรรเลงบทเพลง “โลกรอดเพราะกตัญญู” โดย จีวันแบนด์ วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า และแขกรับเชิญทุกท่าน

You may also like...