ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ : ในหลวง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ดังนั้น สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง” ขึ้นโดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิลปิน นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) กว่า 300 ท่าน ที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ อันมีการแสดงออกที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก งานเย็บปักถักร้อย และงานร้อยกรองเป็นต้นโดยออกมาเป็นผลงานกว่า 300 ผลงานเพื่อจัดแสดงสู่สาธารณชน

ในความหมายของหัวข้อนิทรรศการนั้น หมายถึง ทัศน์แรก คือ ทัศนศิลป์ของผู้บริหาร ทัศน์ที่สอง คือ ทัศนศิลปิน ส่วนทัศน์ที่สาม คือ ทัศนามหาวิทยาลัย ในการดำเนินกิจกรรมนี้ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจและชื่นชมงานศิลปะ และกลุ่มคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ บุคลากร และนิสิตเก่า ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ซึ่งหลายท่านมีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและคณาจารย์บุคลากร นิสิตเก่า จากหลากหลายสาขาวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปัจจุบัน ได้นำผลงานการคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะซึ่งแสดงออกถึงความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึก ที่ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มาร่วมแสดงออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์

จากความสำเร็จในการจัดแสดงผลงานต่อเนื่องกันมาหลายปี ทำให้พบว่า คณะผู้บริหารและคณาจารย์ นอกจากจะมีความสามารถด้านบริหาร และความรู้ลึกในสาขาเฉพาะของตนแล้ว ยังมีความสนใจคลอบคลุมไปยังศาสตร์สาขาอื่นๆรอบตัวด้วย ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้ จักได้สะท้อนถึงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ และก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นบุคคลากรอันมีคุณภาพ อีกทั้ง จะเป็นการช่วยเพิ่มประกายความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

นิทรรศการ : ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
ศิลปิน : ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม)
วันที่ : 10 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3645

 

You may also like...