LIVE BONE โดย ไคจิ โมริยามะ x โคซึเอะ ฮิบิโนะ x โคสึเกะ คาวาเสะ ร่

cats

การแสดงการเคลื่อนไหวร่างกาย
LIVE BONE
(ไลฟ์โบน)
โดย ไคจิ โมริยามะ x โคซึเอะ ฮิบิโนะ x โคสึเกะ คาวาเสะ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภูมิใจนาเสนอ “LIVE BONE” (ไลฟ์โบน) การแสดงการเคลื่อนไหวร่างกาย (แดนซ์เพอร์ฟอร์มานซ์) โดย ไคจิ โมริยามะ, โคซึเอะ ฮิบิโนะ และ โคสึเกะ คาวาเสะ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลละครนานาชาติสาหรับเด็กและเยาวชน (BICT Fest.) (BICT Fest.) (BICT Fest.) (BICT Fest.) (BICT Fest.) (BICT Fest.) (BICT Fest.) (BICT Fest.) 2016 จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)(BACC) (BACC)(BACC) สองรอบการแสดงตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดยจะจัดรอบกาล่าสาหรับสื่อมวลชนและบัตรเชิญใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นอกจากนี้ยังเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป) “Movement-based workshop for children” (การเคลื่อนไหวร่างกายสาหรับเด็กและเยาชน) สาหรับบุคคลทั่วไปโดยไคจิ โมริยามะ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1

Yoshikazu INOUE

Maiko MIYAGAWA

Maiko MIYAGAWA

Maiko MIYAGAWA

Maiko MIYAGAWA

เกี่ยวกับ “LIVE BONE” (ไลฟ์ โบน)
“LIVE BONE” เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการสรา้ งสรรค์ของศิลปินสามคนไดแ้ ก่ ไคจิ โมริยามะ ผูเ้ป็นนักเตน้ และนัก
ออกแบบท่าเตน้ โคซึเอะ ฮิบิโนะ ผูเ้ป็นศิลปินออกแบบเครื่องแต่งกาย และ โคสึเกะ คาวาเสะ ผูป้ ระพันธ์ดนตรี พวกเขาเป็น
เป็นกล่มุ ศิลปินที่ทา งานร่วมกันจนประสบความสา เร็จจากรายรายการโทรทัศน์สา หรับเด็กชื่อว่า “Karada de Asobo” (“คาราดะ
เดะ อะโซโบ” – มาเล่นกับร่างกายกันเถอะ) ออกอากาศทางช่อง NHK เจแปน แนวคิดหลักของ “LIVE BONE” คือการเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย การทา งานและจิตวิญญาณของมัน และเชื่อมโยงไปถึงความเรื่องเกิดดับของชีวิตอีกดว้ ย
การแสดงเริ่มดว้ ยแนวคิดเกี่ยวกับ “กระดูก” ไคจิจะเขา้ มายังพื้นที่การแสดงในเครื่องแต่งกายเลียนแบบโครงกระดูกแบบ
เหนือจริงที่มีหางยาวและกระโหลกใหญ่โต จากนนั้ เขาจึงค่อยๆไล่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายดว้ ยการเคลื่อนไหวที่เปี่ยมไปดว้ ย
พลัง และสับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปอย่างลื่นไหลพรอ้ มกับการแสดงท่าเตน้ ที่ยืดหยุ่นและเฉียบคมในเวลาเดียวกันอันเป็น
เอกลักษณ์ของไคจิ ผูช้ มทุกเพศทุกวัยสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดและสนุกไปกับการแสดงของไคจิไดใ้ นทันที “LIVE BONE”
นนั้ เปี่ยมไปดว้ ยความสนุกสนานและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศิลปินผูส้ รา้ งสรรค์ทงั้ สามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงนี้เป็นที่ประทับใจ
แก่ผูช้ มทุกท่าน แลว้ เราจะสนุกไปด้วยกัน

ไคจิ โมริยามะ

ไคจิ โมริยามะ

โคซึเอะ ฮิบิโนะ

โคซึเอะ ฮิบิโนะ

โคสึเกะ คาวาเสะ

โคสึเกะ คาวาเสะ

กำกับการแสดง/ ออกแบบท่าทาง/ แสดงโดย: ไคจิ โมริยามะ
ออกแบบองค์ประกอบศิลป์และเครื่องแต่งกาย: โคซึเอะ ฮิบิโนะ
ออกแบบดนตรี: โคสึเกะ คาวาเสะ

เกี่ยวกับไคจิ โมริยามะ

ไคจิ โมริยามะ

ไคจิ โมริยามะ

ไคจิ โมริยามะเริ่มเส้นทาสู่อาชีพของเขาจากการเข้าร่วมคณะละครเพลง จากนั้นจึงไต่เต้ามาสู่การเป็นนักออกแบบท่าเต้นระดับโลก ไคจิได้แจ้งเกิดจากการแสดงของเขาที่เทศกาลเอดิเบอระ ฟรินจ์ ปี 2011 ที่เขาได้รับคาชมเชยจากเคลลี่ แอพเตอร์จากหนังสือพิมพ์เดอะ สก็อตสฺแมนว่า “เป็นแดนเซอร์ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในงานเทศกาล ฟรินจ์ปีนี้ งานนี้แค่ได้ดูเขาก็คุ้มแล้ว” ไคจิได้ถูกรับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการลิตเติ้ล เอเชีย แดนซ์ด้วยผลงานชื่อ “Lamazuella” (ลามาซูเอลล่า) ของเขา โครงการนี้ได้ถูกนาไปจัดแสดงที่ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทเป โซล และโตเกียว นอกจากนี้ในปี 2005 การแสดงเดี่ยวแจ้งเกิดของเขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ “katana” (“คาตานะ” – ดาบ) ก็ได้รับคาวิจารณ์จากแอนนา คิซเซลกอฟฟ์แห่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทมส์ว่า “เป็นการเต้นราแห่งสมาธิที่น่าทึ่ง แสดงโดยนักเต้นที่น่าทึ่งไม่แพ้กัน”
ไคจิเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และได้ขยายการสร้างสรรค์งานของตนไปสู่สายงานอื่นๆมากมาย เขามีผลงานโฆษณาทางโทรทัศน์ต่างๆ ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา “Cha no Aji” (“ฉะ โนะ อาจิ” – รสชาติแห่งชา) กากับโดย คัตสึฮิโตะ อิชิอิ เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์เปิดไดเรคเตอร์สฺ วีค ณ งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่งเมืองคานส์ปี 2004 ตั้งแต่เดือนเมษยนปี 2004 ไคจิได้มีรายการโทรทัศน์สาหรับเด็กชื่อว่า “Karada de Asobo” (“คาราดะ เดะ อะโซโบ” – มาเล่นกับร่างกายกันเถอะ) ออกอากาศทุกวันทางช่อง NHKNHKNHK เจแปน แนวการสร้างสรรค์งานของไคจินั้น เปรียบได้ราวกับดาบที่ถูกวาดผ่านห้วงอากาศด้วยความนุ่มนวลและอ่อนไหว และพร้อมก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ผู้ชมทุกวัย

เกี่ยวกับเทศกาลละครนานาชาติสาหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพ 2559 (BICT Fest. 2016)

8

เทศกาลละครนานาชาติสาหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพ 2559 หรือ BICT Fest 2016 BICT Fest 2016 BICT Fest 2016 BICT Fest 2016 BICT Fest 2016 BICT Fest 2016 จะเป็นเทศกาลละครสาหรับเด็กและเยาวชนครั้งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมผลงานของศิลปินมืออาชีพจากต่างประเทศและประเทศไทย รวมถึงการสัมมนาเกี่ยวกับอนาคตของงานสร้างสรรค์เพื่อเด็ก การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสาหรับเด็กหลากหลายรูปแบบ เทศกาลฯ จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถรับชมรายละเอียดเกี่ยวกับเทศกาลเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/bictfest/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ info@bictfest.com

A dance performance
LIVE BONE
By Kaiji Moriyama x Kodue Hibino x Kohske Kawase

cats

At Bangkok International Children’s Theatre Festival (BICT Fest.) 2016
The Japan Foundation, Bangkok, proudly presents “LIVE BONE”, a dance performance by Kaiji Moriyama, Kodue Hibino and Kohske Kawase as a part of the very first Bangkok International Children’s Theatre Festival 2016 (BICT Fest.). The performance will be held at Bangkok Art and Culture Centre (BACC) from Saturday 2nd July to Sunday 3rd July 2016, along with a workshop for children from Kaiji Moriyama on Thursday 30th June 2016 at Sodsai Pantoomkomol Center for Dramatic Arts at Faculty of Arts, Chulalongkorn University. Also, a gala performance will be held on Friday 1st July for the press and invited guests.

1

Maiko MIYAGAWA

Maiko MIYAGAWA

Maiko MIYAGAWA

Maiko MIYAGAWA

About “LIVE BONE”
LIVE BONE is the united work of three creators, Dancer/Choreographer: Kaiji Moriyama, Costume artist; Kodue Hibino, and Composer; Kohske Kawase. They are a powerful tag-team from a famous segment in the TV program “Karada de Asobo” (Let’s get movin’!) on NHK (Japan’s National TV). The goal of LIVE BONE is themed on body parts, their functions and soul, sending a broad message covering life and death of a living.
Opening this performance with the theme of “bones”, Moriyama enters the foyer clad in a surreal skeleton costume featuring a long tail and enormous skull. He shocks and delights audiences with his visceral and energetic movement. Then, he proceed to work his way through all the organs of the body, fluidly adding and removing different costumes as he showcases his signature combination of flexible bending movements and sharp, sword-like choreography. Audience members of all ages from babies to elderly connect instantly with Moriyama’s performance and easily engage with all the concepts being presented. Yet, LIVE BONE show is unique and fun, and three creators – Moriyama, Hibino, and Kawase, hope it gets to people’s hearts, getting stars in every audience’s eyes after the show.

ไคจิ โมริยามะ

ไคจิ โมริยามะ

โคซึเอะ ฮิบิโนะ

โคซึเอะ ฮิบิโนะ

โคสึเกะ คาวาเสะ

โคสึเกะ คาวาเสะ

Directed/ Choreographed/ Performed by Kaiji Moriyama
Art & Costume by Kodue Hibino
Music by Kohske Kawase

About Kaiji Moriyama

ไคจิ โมริยามะ

ไคจิ โมริยามะ

Kaiji Moriyama first began his career with a musical theatre company in Japan, and moved to the world of professional choreography. He was acclaimed for his performance at the 2001 Edinburgh Fringe Festival, where he was described by Kelly Apter of The Scotsman as “One of the most talented dancers at this year’s Fringe. It’s worth going for him alone.” He was selected to represent Japan at the Little Asia Dance Project with his piece “Lamazuella”, and also toured to Australia, Hong Kong, Taipei, Seoul and Tokyo. In January 2005, his U.S. solo debut “Katana”(sword) was reviewed by Anna Kisselgoff of The New York Times as “a dance of amazing concentration by an amazing dancer”.
Kaiji is unique as an artist in that he has expanded his creative horizons and branched into other fields. He has appeared in high-profile TV commercial films, and his first film project; “Cha no Aji” (The Taste of Tea), directed by Katsuhito Ishii, was the first Japanese film to open Director’s Week at the 2004 Cannes Film Festival. Since April 2004, he has appeared on NHK Japan’s public broadcasting station, “Karada de Asobo” (Let’s get movin’!), which is an innovative TV program for kids, broadcasted nationwide every day. Kaiji’s style has been compared to a sword, tearing through space with a smoothness and sensitivity which crosses over generational boundaries.

About BICT Fest.

8

BICT Fest 2016 will be the first international festival of performing arts for children and young people in Thailand, and one of only a handful of such events in Southeast Asia. The festival will present performances from Thailand, acclaimed international works, and a range of activities, seminars and workshops. The Festival will take place in late June until early July 2016 at BACC. For more information, please visit https://www.facebook.com/bictfest/ or contact via email at info@bictfest.com.

สิรี ริ้วไพบูลย์
Siree RIEWPAIBOON (Ms.)
The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110 Thailand
Tel: 662-260-8560~4
Fax: 662-260-8565
Mobile: 083-030-5489
http://www.jfbkk.or.th/
https://www.facebook.com/jfbangkok

You may also like...