Dynamic Convergences

Dynamic Convergences: Sociology and Art นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวิทย-นิทรรศน์ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยครั้งนี้ เป็นการบรรจบกันของศาสตร์ทั้งสองระหว่างสังคมวิทยาและศิลปะ ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาตั้งแต่อดีต โดยนำเสนอการตีความและการโต้ตอบของศิลปินทัศนศิลป์กับแนวความคิดสันติวิธี ซึ่งศิลปินได้รับประสบการณ์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่าน

อะไรคือสันติวิธี? รูปแบบและแนวทางสันติวิธีเป็นอย่างไร? คำถามเหล่านี้วนเวียนไปมาบ่อยครั้งในการพิจารณาการแสดงออกบนแนวทางสันติวิธี นิทรรศการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินเข้ามาเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักสันติวิธี เพื่อสืบค้นและแสวงหาหลักความคิดสันติวิธี ก่อนแปลงค่าประสบการณ์นั้นไปเป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย อาทิ จิตรกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม วิดีโอ และโสตทัศน์ ฯลฯ

Dynamic Convergences เสนอความหลากหลายของมุมมองทางสันติวิธี ทั้งมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กระแสพฤติกรรมร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นความเข้าใจการปราศจากความรุนแรงและสันติ หรือสันติภาพและความขัดแย้ง ศิลปินทั้งแปดถ่ายทอดการจำลองปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานสันติวิธี ทั้งนี้ผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและพิจารณาประเด็นสันติวิธี นำไปสู่การความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

รูปแบบสันติวิธีมีอยู่มากมายหลากหลายวิธี นิทรรศการครั้งนี้จะพยายามนำเสนอแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาสังคมควบคู่กับสันติวิธีในศตวรรษที่ 21 ในบริบทไทย

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557
– การบรรยายโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา 17.00-18.30 น.
– พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45-20.30 น.

Dynamic Convergences: Sociology and Art
ศิลปิน: กฤช งามสม, กมลพร วงศ์เจริญชัย, ฉัตรชัย สุบรรณ, ประทีป สุธาทองไทย, พิชชานันท์ สอนเย็น, ยุรี เกนสาคู, ยศวดี ครุฑกล่อม และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
ภัณฑารักษ์: สืบแสง แสงวชิระภิบาล
สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-218-2965

You may also like...