Proof

กลุ่ม proof นั้น เป็นการรวมตัวกันของศิลปินภาพพิมพ์สามคน ได้แก่ วิทยา ผุดผ่อง, ชญานิษฐ์ ม่วงไทย และ พรยมล สุทธัง โดยมีจุดร่วมทางอุดมการณ์หลัก ที่พยายามมุ่งหาวิธีการสร้างสรรค์ให้แตกต่างไปจากธรรมเนียมนิยมความเป็นกระบวนการผลิตซ้ำ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากวิธีการเดิมของกระบวนการภาพพิมพ์


นิทรรศการ : “Proof”
ศิลปิน : กลุ่มปรู๊ฟ (Proof) วิทยา ผุดผ่อง, ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, พรยมล สุทธัง
วันที่ : 22 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : (ชญานิษฐ์) 087-697-7028, 02-218-3709/085-945-7746

You may also like...