Tagged: Proof

Proof

กลุ่ม proof นั้น เป็นการรวมตัวกันของศิลปินภาพพิมพ์สามคน ได้แก่ วิทยา ผุดผ่อง, ชญานิษฐ์ ม่วงไทย และ พรยมล สุทธัง โดยมีจุดร่วมทางอุดมการณ์หลัก ที่พยายามมุ่งหาวิธีการสร้างสรรค์ให้แตกต่างไปจากธรรมเนียมนิยมความเป็นกระบวนการผลิตซ้ำ