Conventional Truth

จิตรกรรมไทยเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ และความผูกพันที่คนไทยมีต่อพระพุทธศาสนา ดังเช่นที่สองศิลปิน ลิขิต นิสีทนาการ และ สุรทิน ตาตะนะ สองศิลปินร่วมกันนำเสนอผลงานในนิทรรศการครั้งนี้

ลิขิต นิสีทนาการ และ สุรทิน ตาตะนะ สองศิลปินรุ่นใหม่จากดินแดนล้านนา ได้รวบรวมผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จัดนิทรรศการร่วมกันในชื่อชุด “จิตรกรรมไทยปริศนาธรรมร่วมสมัยและจิตรกรรมพุทธประวัติ (สมมติสัจจะ)” ถ่ายทอดเนื้อหาของพุทธประวัติตอนสำคัญ ผ่านฝีมืออันวิจิตร และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จำนวนกว่า 70 ชิ้น 

ลิขิต นิสีทนาการ

เป็นชาวล้านนาโดยกำเนิด มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลิขิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความมุ่งมั่นศึกษาและทำงานสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพรสวรรค์ของตัวเอง ทำให้งานของเขาก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ

ลิขิตมีฝีไม้ลายมือที่โดดเด่นทางการแสดงออกที่เต็มไปด้วยพลังความรุนแรงของอารมณ์ เขาจึงแสวงหาแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาตอนต่างๆ ที่แสดงถึงพลังอำนาจและฤทธิ์เดช เช่น พุทธประวัติตอนมารผจญ ปลาอานนท์ ช้างเอราวัณ พญาฉัตทันต์ พญาวานร พญาราชสีห์ พญาครุฑ พญานาค มาดลใจให้เขาสร้างจินตนาการและแสดงอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปภายในผลงาน สามารถสร้างความสะเทือนใจออกมาได้อย่างรุนแรง พร้อมกันนั้นก็แสดงความเป็นไทย ความเป็นพื้นถิ่นล้านนาและความเป็นตัวเองของลิขิตเองด้วย

สุรทิน ตาตะนะ

มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ที่ซึ่งเขาได้รู้จักกับลิขิต นิสีทนาการ ในฐานะรุ่นพี่ร่วมสถาบัน สุรทินเติบโตท่ามกลางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และได้มาศึกษาต่อที่ภาคกลาง จึงได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานจากจิตรกรรมฝาผนังของล้านนากับภาคกลาง ซึ่งรวมถึงภาพพระบฎ ภาพในสมุดข่อย และสมุดภาพไตรภูมิ จนกระทั่งนำไปสู่การศึกษาอย่างลึกซึ้งในระดับปริญญาโท ในภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นเรื่องราวพุทธประวัติในแง่คติความเชื่อที่มีเนื้อหาเชิงอิทธิปาฏิหาริย์ เพื่อสื่อถึงความดี ความงาม ความศรัทธาต่อพุทธศาสนา

 

สำหรับผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้ สุรทินได้หยิบยกหลักธรรมคำสอนเรื่องสมมติสัจจะ อันหมายถึง ความจริงที่โลกสมมติขึ้น มาเป็นแนวในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เพื่อแสดงถึงความจริงแท้ที่ไม่เที่ยง ไม่มีอยู่จริง ที่สังคมมนุษย์ยึดมั่น ถือมั่น หลงติดในภพภูมิแห่งวัฏฏะสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยวิธีการแสดงออกอย่างมีชั้นเชิงและฝีมืออันประณีต ละเอียดอ่อน มีลำดับองค์ประกอบและควบคุมน้ำหนักบรรยากาศได้อย่างงดงาม

ผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีในนิทรรศการ “จิตรกรรมไทยปริศนาธรรมร่วมสมัยและจิตรกรรมพุทธประวัติ(สมมติสัจจะ)” ของสองศิลปินดังกล่าว มิใช่เพียงการสืบทอดเนื้อหาในอุดมคติจากอดีตเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการตีความด้วยพุทธิปัญญาของศิลปินเอง อันเป็นผลมาจากทักษะ ความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน และสภาพแวดล้อมของสังคม ภาพจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจึงยังคงสะท้อนมาจากชีวิตและสังคมที่มีความเป็นท้องถิ่นล้านนานั้นอีกด้วย

นิทรรศการ : จิตรกรรมไทยปริศนาธรรมร่วมสมัยและจิตรกรรมพุทธประวัติ(สมมติสัจจะ)
ศิลปิน : ลิขิต นิสีทนาการ และ สุรทิน ตาตะนะ
วันที่ : 1 – 31 มีนาคม 2557
สถานที่ : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร : 02-281-5360-1

You may also like...