ไทยยานยนตร์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ

นำเยาวชน ชม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เมื่อเร็วๆนี้ นางอัมพร จิระโชติวานิช ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ มูลนิธิไทยยานยนตร์” ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถม จำนวน 180 คน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวลำโพง, โรงเรียนวัดทัศนารุณ, โรงเรียนวัดม่วงแค, โรงเรียนวัดสวนพลู, โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า และโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม เข้าเยี่ยมชมอาคาร “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ที่มีห้องสำหรับจัดแสดง จำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์, ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม, ห้องเรือนา มหรสพศิลป์, ห้องลือระบิลพระราชพิธี, ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม, ห้องดื่มดำย่านชุมชน, ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง, ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และห้องดวงใจปวงประชา

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งขนมธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรม ตลอดจนวิถีชีวินความเป็นอยู่คนของไทย ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนปัจจุบัน อันช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์ให้เยาวชนของไทยเกิดจิตสำนึกรักชาติและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยในผืนแผ่นดินไทย

มูลนิธิไทยยานยนตร์ 

“มูลนิธิไทยยานยนตร์” ในเครือ “ไทยยานยนตร์ กรุ๊ป” เป็นองค์กรการกุศล ที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี ค.ศ.2009 อันเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของ “คุณอรรถพร ลีนุตพงษ์” ในการตอบแทนสังคมส่วนรวม โดยมี “คุณโสภา ลีนุตพงษ์” เป็นประธานกรรมการ และ “คุณสิรินนาถ ลีนุตพงษ์” เป็นประธานดำเนินการ

“มูลนิธิไทยยานยนตร์” ก่อตั้งขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างเสริมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ควบคู่หลักธรรมะ ให้แก่เด็กในชุมชน และเด็กด้อยโอกาส อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์คนดีให้แก่สังคมไทย พร้อมการสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์และสาธารณสุข, ด้านการศึกษา, ด้านศาสนา,ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนองค์กรการกุศลต่างๆ อีกด้วย

You may also like...