ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2

ศูนย์สร้างสรรค์และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ หอศิลป์ g23ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด “นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุง เทพ ครั้งที่ 2” (2nd Bangkok Creative Exhibit)

เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นผลงานทางวิชาการจากสาขาศิลปะและการออกแบบ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อองค์ความรู้ต่อสาธารณชนด้วยตัวผลงานสร้างสรรค์ที่ผลิตผ่านความคิดสร้างสรรค์โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแตกต่างไปจากเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่ถูกจัดขึ้นในหลากหลายเวทีในปัจจุบัน

 

นิทรรศการ : ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2
ศิลปินและนักออกแบบ : เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม, ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, ธโนทัย มงคลสินธุ์, พงศ์ธริน เพชรจันทร, พิมพ์จิต ตปนียะ, พีรเวทย์ กระแสโสม, มนน ธรานุรักษ์, อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์
วันที่ : 30 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2556
สถานที่ : หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-350-3626

You may also like...