เปิดงานสถาปนิก’56 แข่งขัน..แบ่งปัน

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดกิจกรรมงานสถาปนิก ’56 “Borderless :แข่งขัน..แบ่งปัน ชูกิจกรรมไฮไลท์ การนำเสนอผลงานวิชาชีพ กระตุ้นบุคคลากรวิชาชีพสถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตื่นตัวรับมือการเปิดโลกไร้พรมแดนในรูปแบบ แข่งขัน…แบ่งปัน

นายสมิตร โอบายะวาทย์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดงานสถาปนิก ถือเป็นกิจกรรมประจำปีของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจอันดีระหว่างสถาปนิก นิสิต นักศึกษา รวมทั้งสมาชิกในวิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  การแสดงสินค้าวัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานของสถาปนิก นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นต่างๆ และยังถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ศักยภาพด้านการออกแบบของสถาปนิกไทยต่อสังคมในหลากหลายมิติภายใต้ Theme งานของสถาปนิก ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆปี เพื่อใช้เป็น ประเด็นหลัก Key message สำหรับการสื่อสารกับสังคมไทย และสังคมสถาปนิกว่า สมาคมฯต้องการบอกเล่าเรื่องราวใดหรือต้องการให้สังคมรับรู้ข้อมูลความรู้ใดผ่านเนื้อหากิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงาน

ซึ่งการจัดงานสถาปนิก’56 ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นับเป็นการจัดงานสถาปนิกครั้งที่ 27 ใช้พื้นที่ทั้งหมดของอาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประมาณ 75,000 ตารางเมตร โดยในปีนี้มุ่งเสริมสร้างให้ Borderless เป็นจุดเริ่ม จุดเปลี่ยน แรงบันดาลใจ หรือสัญญาญเตือนภัยให้ทั้งสถาปนิกและประชาชนที่วไปตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต ที่จะมาถึงอย่างเป็นทางการกับการเปิดตลาด AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้า

ผศ.รัชด ชมภูนิช ประธานจัดงานสถาปนิก ’56 กล่าวว่า การจัดงานสถาปนิก’56 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แข่งขัน…แบ่งปัน” โดยงานสถาปนิกปีนี้จะนำเสนอเรื่องราวอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โลกไร้พรมแดนในปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมๆกับการบอกเล่าเรื่องราวแห่งอาเซียนและเพื่อนๆร่วมกลุ่มประเทศอีก 9 ประเทศ ผ่านงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนต้องการกระตุ้นเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนไม่หลงลืมการแบ่งปันกันในแง่มุมต่างๆในกระแสแห่งการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยและโลกในที่สุด โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนภายในงานทั้งในเชิงHardwares ทางกายภาพจากรูปแบบการจัดงานและพื้นที่นิทรรศการและ Softwares จากเนื้อหาและกิจกรรมอันหลากหลายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่มงานในปีนี้ได้รับรู้ Key message :Borderless : แข่งขัน….แบ่งปัน ให้ได้มากที่สุด

โดยมีไฮไลท์กิจกรรมเด่นๆ อาทิ อาษาเปลี่ยนแปลง ASA Change กิจกรรมร่วมกันสร้างสรรค์หาหนทางแก้ไขปัญหาใกล้ตัวของสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม อาษา…ปันปัญญา: ASA…Share กิจกรรมนำความคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของสถาปนิกรูปแบบใหม่ ASA Inter Forum  กิจกรรมสัมมนาทางการออกแบบจากสถาปนิกชั้นนำจากทุกมุมโลก ซึ่งในปีนี้มีสถาปนิกระดับโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง 5 ท่านและสถาปนิกไทย   1 ท่าน อาทิ Jun Igarashi,Nieto Sobejano Arquitectos, Tezuka Architects,Urban-Think Tank,Hua LI,และ   คุณเมธา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ และเป็นสถาปนิกไทยที่ได้รับการบอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลก Asean กับ Asean insight นิทรรศการเสนอข้อมูลรับการเปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมและนำเสนอ ASEAN Architects ในแง่มุมต่างๆ  ASA 101 กิจกรรมจัดแสดงผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมแวดล้อมโดยใช้งบประมาณไม่เกิน 101 บาท อาษา..หาไอเดีย กิจกรรมประกวดไอเดีย ด้านการออกแบบไทยและต่างประเทศร่วมกันตีความเส้นแบ่งแห่ง พรมแดนหรือ Border ของแต่ละประเทศใน ASEAN เสียใหม่ ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วโลก 172 คน Borderless Exhibition การจัดแสดงงานนิทรรศการต่างๆในปัจจุบันทำได้หลากหลายและน่าสนใจโดยไร้ข้อจำกัดมากขึ้น ในงานสถาปนิกปีนี้มีเนื้อหาข้อมูลสำคัญหลายประเด็นทั้งในส่วน Theme Park และส่วนผลงานนิสิต นักศึกษา สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าชมงานแบบ Interractive Multimedia และ 3 D Mapping กิจกรรมชวน(ร่วม)แบ่งปัน พบกับกิจกรรมการแข่งขันแบ่งปันมากมายภายในงานทั้งจากสถาปนิก ผู้แสดงสินค้า อาทิ แนวคิด Green Expo การออกแบบบูธแสดงสินค้า เพื่อ Re-Use,กิจกรรมบริการสังคม หมอบ้าน เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องอย่างสูงในทุกๆ ปี โดยกลุ่มสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ ที่อาสาบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป  ตอบสารพันปัญหาในเรื่องการก่อสร้างบ้านและอาคารต่างๆตลอดระยะเวลางานสถาปนิก’56

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและบริการอื่น อาทิ  ASA THEATRE ซึ่งจะมีการฉายภาพยนตร์ “ASA Theatre” โดยจัดสร้าง Auditorium เพื่อฉายหนังสั้นและสารคดีที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก, ASA SHOP พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสมาคม ซึ่งจะมีสินค้าใหม่ตาม Theme งานและสินค้าที่น่าสนใจของสมาคมฯ ASA BOOK SHOP พื้นที่จำหน่ายหนังสือจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.รัชด กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมไฮไลท์อีกกิจกรรมที่จะช่วยแลกเปลี่ยนมุมมอง เปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรในวิชาชีพสถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคือ ASA SEMINAR ซึ่งเป็นกิจกรรมการประชุมวิชาการ ทางวิชาชีพ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างมวลสมาชิกและวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาการจัดงาน มุ่งตอบโจทย์ในการพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพทั้งในส่วนของการแข่งขันและแบ่งปัน ซึ่งจะทำให้บุคลากรวิชาชีพสถาปนิกและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้มีมุมมอง ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพที่ทันยุคสมัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงานสถาปนิก  ’56  กล่าวว่า นอกเหนือจากการเป็นตัวแทนในการสะท้อนภาพรวมของสถาปนิก และจุดยืนของวิชาชีพด้านการออกแบบ อีกหนึ่งความสำคัญคือเป็นช่องทางหลักในการเปิดตลาดด้านวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้างตกแต่งในภูมิภาคอาเซียน ในการเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการกว่า 700 บริษัท ที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีล้ำสมัย ถือได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย  แนวทางการพัฒนางาน ในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้าใน งานสถาปนิก  ’56  ได้เตรียมการที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ชมและผู้แสดงสินค้าในหลายๆ ด้าน อาทิ การปรับผังการจัดงานใหม่ โดยมีการกระจายพื้นที่การจัดแสดงทางด้านวิชาการวิชาชีพ ออกเป็น 4 ส่วน กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ภายในงาน การเพิ่มเติมรูปแบบพื้นที่ของบูธให้มีความแปลกใหม่และสร้างจุดสนใจมากขึ้น โดยจัดทำเป็นบูธที่มีลักษณะรูปทรง “สามเหลี่ยม”  เปิดมุมมองกว้างขึ้นสร้างความแปลกและสร้างจุดสนใจมากขึ้น จำนวน 50 บูธ   การจัดทำพื้นที่ ลานความรู้  หรือ Node of Knowledge  เป็นโซนให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง-ตกแต่ง พร้อมทั้งเป็นที่จัดแสดงนวัตกรรม และพื้นที่เสวนาและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าชมงานการจัดพื้นที่ พบ+พัก จัดเตรียมเพื่อเป็นจุดนัดพบ หรือรวมตัวของชาวสถาปัตยกรรมศาสตร์จาก 22 สถาบันทั่วประเทศ การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์  กิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษาในการเพ้นท์สุขภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม การนำผลงานที่แข่งขันทั้งหมดนั้นมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อมูลนิธิหรือองค์กร การกุศล นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 300,000-350,000 คน

สำหรับแนวทางการพัฒนา  งานสถาปนิก’56 ในปีนี้ คือการจัดโครงการ Green Expositionซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้าง-ตกแต่งบูธแสดงสินค้าในแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์รวมไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากและเมื่อจบงานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเป็นบูธได้กลายมาเป็นขยะจำนวนมหาศาลดังนั้นทางคณะผู้จัดงานจึงเกิดแนวคิดในการส่งเสริมให้งานสถาปนิก ’56เป็นงานแสดงสินค้าในรูปแบบ“Green Exposition” ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคม  โดยเชิญชวนให้ผู้แสดงสินค้าทุกท่านร่วมกันออกแบบบูธแสดงสินค้าให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกครั้ง (Re-Used) โดยจัดให้มีการประกวดบูธประเภท “Green Booth”ซึ่งผู้แสดงสินค้าที่ร่วมโครงการ“ Green Exposition”ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์จะขอแสดงความขอบคุณโดยการมอบโล่ให้กับผู้แสดงสินค้าทุกท่านซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้แสดงสินค้ากว่า 50 ราย  และการประกวดบูธ“Green Booth”ผู้แสดงสินค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคบูธให้กับมูลนิธิเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

งานสถาปนิก’56  ในครั้งนี้ถือเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ด้านความเคลื่อนไหวของทัพผู้แสดงสินค้านั้น คึกคักและมีสีสันมากกว่าทุกปี ทั้งผู้แสดงสินค้าทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ ต่างทยอยตอบรับเข้าร่วมงานและเข้าร่วมในการโชว์สุดยอดนวัตกรรม  โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 700 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยหลายบริษัทต่างวางแผนการตลาดงัดกลยุทธ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในงาน ตลอดการจัดงาน ทั้ง 6 วัน   ปีนี้สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของนวัตกรรมเตรียมพบกับสุดยอดนวัตกรรมจากผู้แสดงสินค้าที่ได้รวบรวมนวัตกรรม ที่โดดเด่นไว้มากมายเช่น CASAVA CO.,LTD.ROYAL commbath ห้องน้ำอัจฉริยะที่สามารถสื่อสารกับคุณได้ เพียงแค่กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลก็สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ, แรงดันน้ำและ ควบคุมเวลาตามที่คุณต้องการได้ เป็นห้องน้ำที่ฉลาดที่สุดในโลก

DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD.ประตูเลื่อนอัตโนมัติ,ประตูเลื่อนไฟฟ้า แบบแม่เหล็ก,ประตูเลื่อนบิ้วอินbuild-in  ใหม่ล่าสุด กับเทคโนโลยี ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติแบบแม่เหล็ก   อาศัยหลักการดูดและผลักของแม่เหล็กในการเลื่อนบานประตู ทำให้เวลาประตูเลื่อนเป็นไปอย่างนุ่มนวลและเงียบ ประตูแบบแม่เหล็กนี้จะปลอดภัย และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นการทำงานของประตูอัตโนมัติที่อาศัยหลักการของแม่เหล็กแบบเดียวกับรถไฟความเร็วสูง โดยไร้สิ่งที่สัมผัสกัน เท่ากับว่าเกิดแรงเสียดทานของประตูลดลง เป็นผลทำให้อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น  และเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานเพียง  20-40 เดซิเบล

ENERCARE CO.,LTD.Concrete Canvas แผ่นผสมคอนกรีตไฟเบอร์โครงสร้างวัสดุ CC เป็นแผ่นที่มีส่วนผสมระหว่างคอนกรีตและไฟเบอร์สามรถดัดให้โค้งงอตามต้องการได้ เมื่อราดหรือฉีดน้าทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะเซ็ทตัวเป็นแผ่นคอนกรีตที่แข็งแรงทนทาน มีอายุใช้งานนานถึง 50 ปี สามารถกันน้ำ กันไฟได้เป็นอย่างดี

UNIPRO MANUFACTURING CO.,LTD.Brand: KOOLTEGProduct Series:  จุดเด่นสินค้า:KOOLTEG ฉนวนกันความร้อน ผลิตจากเส้นใย Polyester เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับติดตั้ง บริเวณเหนือฝ้าเพดาน ทั้งแบบฉาบเรียบและแบบ ที-บาร์ เพื่อป้องกันความร้อนที่มาทางโถงหลังคา ผ่านฝ้าเพดานลงมาสู่ภายในบ้าน และสำหรับบุผนังเพื่อกันความร้อนที่จะเข้ามาทางผนัง เนื้อฉนวนเส้นใยทอเป็น ผืนสีขาวหนาเป็นพิเศษกันความร้อนได้ดี ปลอดภัยตั้งแต่การติดตั้งและตลอดอายุการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ KOOLTEG ฉนวนโพลีเอสเตอร์ไม่เป็นฝุ่นคลุ้งกระจาย เมื่อต้องติดตั้งด้วยการตัดแต่ง ไม่ระคายเคืองต่อร่างกาย จึงไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องป้องกัน เช่นหน้ากากกันฝุ่นหรือชุดป้องกันแบบพิเศษ ปราศจากเชื้อรา ไม่กักเก็บ ความชื้น และไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ พร้อมหุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยส์ ชนิดเสริมแรง ทนทาน และช่วยป้องกันความร้อนได้ดีกว่าฉนวนทั่วๆไป

KNAUF GYPSUM (THAILAND) CO.,LTD.Heradesignรุ่น superfine เป็นแผ่นอะคูสติกใยไม้ประสานด้วยแมกนีไซต์ผสมน้ำแร่บริสุทธิ์ ผลิตจากไม้สนชนิดปลูกทดแทนจากประเทศออสเตรีย เส้นใยไม้ทุกเส้นมีขนาดกว้าง 1 มม. ยาว 300 มม. เส้นเล็กเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับสภาพอากาศและดูดซับเสียงได้สูงถึง 0.95 NCR รูปแบบโมเดิร์นผสมผสานความเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับการตกแต่งภายใน และสามารถเลือกทำสีได้หลากหลายตามใจคุณ

TONG LONG (XIAMEN) CERAMIC CO.,LTD.กระเบื้องแผ่นใหญ่ชนิดบาง ขนาด 100ซม. X 200ซม. หนา 0.4ซม. ใช้เป็นผนังติดตั้ง เหมาะกับโรงพยาบาล และอุโมงค์ในการก่อสร้างเนื่องจากมีสารพิเศษ TiO2  http://www.air.in.th/TiO2.htmซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่ยุโรป กับญี่ปุ่น นิยมใช้กันในขนาดนี้ เพื่อรักษาอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับมนมนุษยชน สามารถโค้งงอได้ถึง 15 องศา ไร้รอยต่อ มีน้ำหนักเบา 13 กิโลกรัม การทำความสะอาดง่ายโดยใช้น้ำเปล่าเช็คเบาๆเท่านั้น

CERAMICA IMAGE CO.,LTD. นวัตกรรมของงานป้าย จากกระเบื้องแบบใหม่ ที่มีคุณสมบัติเรืองแสงCeramica Image Co.,Ltd. เป็นผู้จำหน่ายงานป้ายที่ผลิตจากกระเบื้องซึ่งมีดีไซน์หลากหลาย และมีจุดเด่นที่สามารถเรืองแสงได้ ซึ่งได้รับการยอมรับคุณภาพจากกรมดับเพลิงโตเกียว เนื่องจากมีคุณสมบัติตามบัญญัติการป้องกันไฟกรุงโตเกียว และได้รับเลือกให้เป็น สินค้าแนะนำของจังหวัดซางะ ที่มีดีไซน์เป็นสากล DESIGN HIVE CO.,LTD. ครีเอทเพ้นท์ เปลี่ยนผนังบ้านสวยให้กลายเป็นไวท์บอร์ด เปลี่ยนผนังบ้านสวยให้กลายเป็นไวท์บอร์ดเป็นสารโปร่งใสที่เอาไว้ใช้เคลือบพื้นผิวใดๆก็ตามให้กลายเป็นกระดานผิวผ้าใบ สำหรับขีดๆเขียนๆที่ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับใช้ทาในสถานที่อย่างโรงเรียน ร้านค้าหรือสำนักงานที่ต้องการพื้นที่สำหรับขีดเขียนมากขึ้น  ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED

GRAND HOMEMART CO.,LTD.กระเบื้องสไตล์โมเสค เรียบหรู มีสไตล์สัมผัสความหรูหราของกระเบื้องสไตล์โมเสด บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ผ่านลายเส้นและรูปทรงเลขาคณิต สอดผสานด้วยสีทองที่ดูโดดเด่นเหนือระดับ เหมาะกับห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นในทุกสไตล์ของคุณ
ON SQUARE /  HACO GROUP (1991) CO.,LTD.Brand:  Sant’AgostinoProduct Series:  Flexible Architecture จุดเด่นสินค้า:กระเบื้องที่ออกแบบมาโดยให้มีขอบข้าง(คล้ายๆยาแนวในตัว)ทำให้สามารถปูชิด ไม่ต้องเว้นร่องยาแนว และ ปูได้หลากหลายรูปแบบถึง 24 รูปแบบ ด้วยกระเบื้องเพียง 5 แบบ

SOOKKAMOL RATCHADA CO.,LTDโถปัสสาวะชายรุ่นประหยัดปริมาณการจ่ายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างจากหลอดไฟมีระบบเปิดปิดแบบเซ็นเซอร์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะProduct Series:  Flush Dual จุดเด่นสินค้า:การทำงานเงียบ,เป็นฟลัชวาล์วประเภทไดอะแฟรม, เป็นฟลัชโฮมิเตอร์แบบประหยัดน้ำ โดยมีโครเมียมเคลือบ สามารถใช้ปุ่มกดด้านซ้ายมือหรือขวามือได้เป็นนวัตกรรม เพราะใช้พลังงานแสงอาทิตย์

MARVEL CO.,LTD.Brand: MarvelProduct Series:  ECO-01จุดเด่นสินค้า:ใช้น้ำฟลัชเพียง 1 ลิตร ไม่มีถังพักน้ำ ทำให้ฟลัชได้ต่อเนื่อง Foot step switch ลดการติดเชื้อจากการสัมผัส ทำจากสแตนเลสแข็งแรงทนทาน ผ่านการทดสอบกว่า 60,000 ครั้ง ป้องกันกลิ่นได้ดีเยี่ยม ป้องกันเชื้อโรคและการไหลย้อนกลับของน้ำในถังบำบัด ประหยัดน้ำถึง 200,000 ลิตรต่อปีต่อโถ  สามารถฟลัชได้ด้วยน้ำเพียงแก้วเดียวเท่านั้น MP MEC CO.,LTD.ระบบจอดรถอัตโนมัติ และระบบค้นหาช่องจอดรถภายในอาคาร ช่วยอำนวยความสะดวก   1. พื้นที่จอดรถมีจำกัด  2. ความปลอดภัยในทรัพย์สิน  3. ประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถ  4. ป้องกันภัยทางธรรมชาติ( มหาอุทกภัย )  5. ป้องกันการถูกประทุษร้าย  6. ทรัพย์สินถูกความร้อนเป็นเวลานานๆ 7. เกิดอุบัติเหตุในที่จอดรถ

DIGITAL STAR CO.,LTD.OSRAM ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรม LED ในระดับโลก สร้างพันธมิตรร่วมค้าที่แข็งแกร่งตอบสนองความต้องการของตลาด ด้วยการวิจัยและพัฒนา สินค้าครบวงจรประสบการณ์อย่างมืออาชีพในอนาคตปี 2020 เป้าหมายการขยายธุรกิจ 45% ของตลาดทั่วโลกมูลค่ากว่า 8,000 ล้านยูโร ผลการวิจัยและพัฒนาวงจรพิเศษเซมิคอนดักเตอร์OSRAM ที่ให้พลังงานสูง ลำแสงเข้ม สว่างสดใสมากขึ้นLED OSRAM เป็นเจ้าแรกที่พัฒนาเลนส์กระจายแสงได้มากกว่า 155 องศาเพิ่มแสงสว่างมากขึ้น 30 % ทำให้ประหยัดพลังงานกว่า 80% และลดค่าใช้จ่ายติดตั้งสะดวก และรวดเร็ว ลดภาวะโลกร้อน รับประกัน 3 ปี อายุยาวนานกว่า 20,000 ชั่วโมง

PENTENS CO., LTD.วัสดุกันซึม โพลิยูเรียบริสุทธิ์ 100% ติดตั้งโดยเครื่องพ่นแห้งตัวภายใน 1 นาที อายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี ไร้รอยต่อและกันลื่น ยืดตัวได้มากกว่า 5 เท่าตัว มีความแข็งแรงทนทานสูง ทนต่อการฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวได้ดีมาก ป้องกันสารเคมีได้ดีเยี่ยม

You may also like...