มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี

กรมศิลปากร ขอเชิญชาวไทยร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี” (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) ร่วมชื่นชมกิจกรรมยิ่งใหญ่ตระการตาหาดูได้ยาก เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างยิ่งใหญ่ ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ โรงละครแห่งชาติ ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ โรงละครแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

การแสดง
การแสดงการขับร้อง และบรรเลงดนตรีไทย นาฏลีลา มหานาฏยสังคีต และโขน แบ่งเป็น ๔ องก์ คือ สังคีตศิลป์แผ่นดินธรรม อารยนาฏกรรมแผ่นดินทอง ใต้ร่มละอองพระบารมี และจักรีวงศ์ทรงพระเจริญ โดยบางชุดยังไม่เคยจัดแสดงในประเทศไทยมาก่อน การแสดงแบ่งเป็น ๒ วัน ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ (รอบรับเสด็จฯ)
สำหรับคณะทูตานุทูต ข้าราชการ ผู้สนับสนุน (เฉพาะบัตรเชิญเท่านั้น)
เวลาจัดแสดง : ๑๘.๐๐ น.
สถานที่จัดแสดง  :โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (รอบประชาชนทั่วไป)
เวลาจัดแสดง : เปิดแสดง ๒ รอบ เวลา ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น.
สถานที่จัดแสดง : โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

นิทรรศการ
นำเสนอพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบภาพ ๓๖๐ องศา งดงามด้วยเทคนิคพิเศษภายในโดมขนาดใหญ่ จัดแสดง ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยจะจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. (เนื่องจากมีการใช้เทคนิคแสง ทำให้จำเป็นต้องชมในช่วงค่ำ)

รับบัตรชมฟรี รับบัตรเข้าร่วมงาน หรือ สำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๔-๑๓๔๒, ๐๒-๒๒๕-๙๐๙๗, ๐๒-๒๒๔-๑๓๗๙ ต่อ ๑๐๘   หรือ : www.facebook.com/thaisilpheritage

You may also like...