พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก 23 แห่ง และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
เขตคลองสานแต่เดิมมีฐานะเป็นอำเภอคลองสาน ต่อมาในปี 2514 เมื่อมีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ต่อมามีฐานะเป็นกรุงเทพมหานครอำเภอคลองสานจึงได้ชื่อว่าเขตคลองสานสืบมาจนปัจจุบัน เขตคลองสานมีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย ตั้งแต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิม ร่องรอยความเจริญด้านการติดต่อค้าขายทั้งทางเรือ และทางบก ความหลากหลายที่ผสมกลมกลืนของเชื้อชาติ ศาสนาทั้ง ไทย จีน แขก และความสำคัญของการเป็นเขตอุตสาหกรรมยุคเริ่มต้น รวมถึงงานการช่างฝีมือและดนตรีไทย ล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่าและควรอนุรักษ์ไว้สืบไป

คุณค่าทั้งหลายที่กล่าวมา ได้รับการรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ซึ่งตั้งอยู่ชั้นสองห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร วัดอนงคารามฟากหนึ่งเป็นห้องสมุด ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นศูนย์ความรู้อันทรงคุณค่าในอดีตของเขตคลองสานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
การจัดแสดงเป็นรูปแบบนิทรรศการเพื่อข้อมูลความรู้และดึงดูดความสนใจ ทันมัยด้วยทั้งภาพถ่ายที่สวยงาม รวมทั้งการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้จริงในอดีตที่ควรค่าแก่การรักษา เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชม

มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์
อาจมีคนไม่มากนักที่ทราบว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของเราท่านเคยพำนักอยู่ในเขตนี้ ก่อนเดินทางไปศึกาต่อยังต่างประเทศ มุมนิทรรศการนี้ได้รวบรวมพระประวัติของท่านและความผูกพันของท่านต่อเขตคลองสานเอาไว้อย่างเรียบร้อยสวยงาม เขตคลองสาน เป็นเขตอุตสาหกรรมในยุคแรก การขนส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมมาทางเรือสร้างความเจริญด้านการค้าขายในยุคนั้น มีทั้ง โรงเกลือ โรงน้ำปลา โกดังสินค้า โรงบ่มหนัง

นิทรรศการความเจริญด้านการค้าขาย ด้วยรถไฟสายคลองสาน-ท่าจีน ทำให้พ่อค้าแม่ขายขนส่งสินค้าเข้ามาได้สะดวก ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว มีเครื่องดับเพลิงโบราณและระฆังรถไฟโบราณของสถานีรถไฟสายคลองสาน-ท่าจีน ไว้ให้ชมที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสานที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ นิทรรศการภาพการผสมผสานของเชื้อชาติ ศาสนา ศาสนสถานต่างๆ อาทิ วัด มัสยิด ศาลเจ้า และเทวาลัย บอกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่เป็นหลักฐานว่าผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
ตั้งอยู่ที่ อาคารหอสมุดวัดอนงคาราม ชั้น 2 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-437-5546
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 18.30 น.-16.30 น.

การเดินทาง
รถประจำทางสายที่ผ่านถนนสมเด็จเจ้าพระยา สาย 6 , รถสี่ล้อเล็กสาย 6 ก
รถประจำทางสายที่ผ่านถนนประชาธิปก สาย 3, 7,40, 56

สำนักงานเขตคลองสาน
861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-427-5279

ข้อมูลโดย
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองวัฒนธรรม
โทร : 02-245-2547, 02-247-2333

 

You may also like...