นิทรรศการศิลปะเพื่อเสรีภาพ

หลายปีที่ผ่านมา มีศิลปินมากมายที่ถ่ายทอดงานศิลปะเพื่อสะท้อนเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชน นับเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญต่อความก้าวหน้าของระบบการเมืองและสังคม

ผลของการตื่นตัวขึ้นมาของผลงานแต่ละชิ้น ได้ท้ายทายศิลปะจารีตที่ได้รับการสนับสนุนทั้งโอกาสและทรัพยากรจากกลุ่มฐานอำนาจเดิม ทางคณะผู้จัดงานเห็นคุณค่าของผลงานที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน จึงจัดงานศิลปะเพื่อเสรีภาพของประชาชนขึ้น ด้วยหวังให้เป็นการรวบรวมผลงานจากหลายหลายกลุ่มศิลปินมาจัดแสดงร่วมกัน นอกจากนั้น ยังเห็นความสำคัญของการแสดงออกทางความคิดจึงได้จัดการเสวนาเพื่อเปิดมุมมองพื้นที่ของความรู้ การวิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็น ด้วยหวังว่าการเปิดพื้นที่ให้เสรีภาพได้แสดงออกเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยของประชาชนได้ดีที่สุด

วัตถุประสงค์ในการจัดงานตรั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินที่สะท้อนศิลปะ เพื่อเสรีภาพของประชาชน เพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพด้านอื่น ๆ ในหนทางของประชาธิปไตย และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปแขนงต่างๆอย่างกว้างขวาง

รูปแบบการจัดงาน
1. นิทรรศการผลงานศิลปกรรมเช่น ภาพวาด ถาพถ่าย บทกวี ศิลปะจัดวาง เรื่องสั้น ภาพยนตร์
2. การแสดงละคร จากกลุ่มบีฟลอร์ กลุ่มประกายไฟ กลุ่มกวีราษฎร์
3. การแสดงดนตรี
4. การอ่านบทกวี
5. ปาฐกถาในหัวข้อศิลปเพื่อเสรีภาพ
6. เสวนาในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก
7. การจัดฉายเทศภาพยนตร์

สถานที่จัดงาน
สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55  กทม.

วันและเวลา
21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หน่วยงานผู้ร่วมจัด
กลุ่มยี่สิบสี่มิถุนาประชาธิปไตย, กลุ่มกวีราษฎร์,  กลุ่ม Real Frame, กลุ่ม FilmVirus, เครือข่ายศิลปินอิสระ เครือข่ายเดือนตุลา ตลอดจนถึงเครือข่ายญาติและผู้ประสบภัยจากมาตรา112ม กลุ่มศิลปินกานต์และเพื่อน

กำหนดการ
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
15.00 น. – 15.30 น.  ตัวแทนศิลปินกลุ่มต่างๆและตัวแทนคณะกรรมการจัดงานอธิบายโครงการโดยย่อต่อสื่อมวลชนและเปิดงานโดย ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
16.00 น. – 17.00 น.  ปาฐกถาโดย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหัวข้อ เสรีภาพ ประชาธิปไตยกับสังคมไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
17.00 น. – 18.00 น.  ชมงานศิลปะของศิลปินแต่ละกลุ่ม
18.00 น. – 21.00 น.   ละครสั้นจากบีฟลอร์และศิลปะการแสดงจากศิลปินกลุ่มต่างๆ

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
17.00 น. – 19.00 น.   เสวนาสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร การแสดงออกและการควบคุมโดยรัฐและ กระบวนการยุติธรรม โดยมีวิทยากรคือ
อ.ชาญชัย ชัยสุขโกศล
คุณ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
คุณ ศราวุฒิ ประทุมราช
ดิน บัวแดง
19.00 – 21.00   ศิลปะการแสดงจากศิลปินกลุ่มต่างๆ

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
17.00 น. – 19.00 น.    เพศสภาพที่ถูกปิดกั้นในงานศิลปะที่ถูกเซนเซอร์
19.00 – 21.00   ดนตรี “วงสลึง” นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
13:00 น. – 17.30 น.   ประชุมสมัชชากวีราษฏร์ ในหัวข้อ
“ทิศทางศิลปะภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
18:30 น. – 21:30 น.   ศิลปะสังสรรค์ หัวข้อ  “(ความจริงของ) ความฝันอันสูงสุด”

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
19.00 – 21.00  เสวนา “กษัตริย์ในผลงานวรรณกรรมเชคสเปียร์”
โดย ภาณุ ตรัยเวช, ภัควดี วีระภาสพงษ์, อาทิตย์ ศรีจันทร์

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
19.00 – 21.00  ฉายภาพยนตร์สั้นและเสวนา
“FILMVIRUS WILDTYPE :จดหมายจากชาวนาอีฟ
คัดสรรโดย Filmsick, ฉายโดย ตี้ ชญานิน

27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
19.00 – 21.00  ฉายภาพยนตร์สั้นจากมูลนิธิหนังไทย และเสวนา

ติดต่อสอบถาม

คุณสุกัญญา พฤกษาเกษมสุข

โทรศัพท์  : 081-8475132

email : spsy2510z@gmail.com

You may also like...