พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๔๔ ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวาระก่อตั้งกรมที่ดินครบ ๑๐๐ ปี

ดำเนินการในรูปของคณะทำงาน มีว่าที่ ร.ต.สอาด ชมบุญ รองอธิบดีกรมที่ดิน ขณะนั้นทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยข้าราชการกรมที่ดินหลายฝ่ายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้รับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำ รวมทั้งมีการมอบสิ่งของต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกรมที่ดินให้แก่คณะทำงาน เพื่อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับงานรังวัด เอกสารสำคัญ ภาพถ่ายในอดีต มีการมอบหมายนโยบายภารกิจต่างๆ ในคณะทำงานเพื่อเป็นแนวทางไปศึกษาดำเนินการ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินถือได้ว่าจัดตั้งขึ้นเป็นของขวัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่มอบให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่เรียนรู้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทรงคุณค่า สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ชนรุ่งหลัง ได้รู้ถึงคุณค่าคุณประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองไปสู่เป้าหมายแห่งการสร้างสรรค์ ในแนวทางการดำเนินงานที่ทุกส่วนของสังคมกรมที่ดินร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งถือเป็นภารกิจในการสานต่อเพื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ความก้าวหน้าอันเป็นประโยชน์ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

-เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้
-เพื่อเป็นสถาบันที่คงเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เฉพาะทาง
-เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมนักวิชาการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
-เพื่อเสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้า วิจัยวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ และวิชาการ สาขาต่างๆ ของกรมที่ดิน
-เพื่อประสานข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้านการบริหาร จัดการและการให้มีประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม
-เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในงานของกรมที่ดินสู่สาธารณชน และกระตุ้นความ สนใจและสร้างความเข้าใจ ให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์
-เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ
-เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากงานด้านพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินจะทำหน้าที่เป็น หน่วยงานสนับสนุน หน่วย งานหลักของกรมที่ดิน บริการข้อมูลข่าวสารทั้งในอดีตและปัจจุบัน
-เพื่อเป็นหน่วยงานที่ประสานความสัมพันธ์ร่วมมือ แลกเปลี่ยน กับ พิพิธภัณฑ์ และองค์กรอื่น ๆเพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สากล เนื่องจากพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินได้สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ในนามสถาบันกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗ มีการใช้อักษรย่อว่า ส.พ.ภ.ท.

วัตถุชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑ์
• กล้องธิโอโดไลท์
• พระคันธาราฐ
• โฉนดที่ดินฉบับที่

กรมที่ดิน ถ.พระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02-222-6131-40ต่อ 357, 02-222-7382
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น. (ไม่เก็บค่าเข้าชม)
เว็บไซต์ : http://www.dol.go.th

ข้อมูลโดย : คุณชัยวัฒน์ ไชยประเสริฐ

 

 

 

 

You may also like...