Thai Short Film

เป็นการรวมกลุ่มของคนทำหนังสั้นและหนังอิสระโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของคนทำหนังขนาดเล็กและกลางที่ไม่มีโอกาสได้ฉายทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์และโรงภาพยนตร์

นอกจากนั้นเรายังมีการส่งเสริมและผลักดันเรื่องของคุณภาพในการผลิตของหนังให้อยู่ในขั้นที่สามารถจำหน่ายได้เพื่อให้คนทำหนังเหล่านี้มีรายได้กลับมาเป็นทุนสำหรับทำเรื่องต่อ ๆไป รวมไปถึงการจัด workshop และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่จำกัดคุณสมบัติ สุดท้ายเราหวังกันไว้ว่าสนามแห่งนี้น่าจะเป็นสนามที่ทุกๆคนสามารถมาออกกำลังกายกันได้มีการช่วยเหลือและพัฒนาร่วมกันอย่างมีน้ำใจ ซึ่งเราเข้าใจเองว่าน่าจะทำให้คนทำหนังขนาดเล็กหรือกลางนี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง และเราก็คงจะได้เห็นผลงานภาพยนตร์ที่แตกต่างและหลากหลายขึ้นเหมือนกับที่เราสัมผัสได้จากการดูและเห็นหนังทุนต่ำของประเทศอื่น ๆ

Thai Short Film is a community of short film and independent filmmakers. Our aims are to support and to distribute small and medium scale of Thai films, which don’t have the opportunity to show to the public, through website, Short Film Shop at Jatujak Weekend Market and theatre. Moreover, we promote and stress the quality of film production to be sellable so that the filmmakers can earn an income and continuously produce better film quality. Furthermore, we have workshop on “TELL STORY VIA FILM” and engage in other activities on film production to the general public who are interested with unlimited qualifications. Finally, we hope this arena shall be a place for everybody to exercise and to help each other to develop spirits. We understand that these small and medium filmmakers will keep making their films independently and continuously. In the long run, we will see variety of films, the same as we have felt from watching of the low budgeted films of other countries.

เจตนารมณ์ของ www.thaishortfilm.com

Thaishortfilm เกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างหนังสั้น รวมทั้งหนังอิสระให้ทรงพลัง
และได้มาตรฐานสากลเพื่อว่าในที่สุดหนังสั้นและหนังอิสระจะได้รับการยอมรับเป็น“สื่อสร้างสรรค์” เป็น “ศิลปะ” และเป็น “วัฒนธรรม” ตามลำดับ
โดยที่เราจะมุ่งมั่นทำผ่านกิจกรรมต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง

• 1. จัดอบรม 7 หลักสูตรที่เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของหนังสั้น ซึ่งได้แก่ เขียนบทหนังสั้น การแสดงหนังสั้น กำกับหนังสั้น
ถ่ายภาพและจัดแสงหนังสั้น ตัดต่อและทำเสียงหนังสั้นอำนวยการผลิตหนังสั้น และเล่าเรื่องเป็นหนังสั้น

• 2. สร้างหนังสั้นและหนังอิสระอย่างสม่ำเสมอ

• 3. ส่งหนังสั้นและหนังอิสระไปประกวดต่างประเทศ

• 4. จัดประกวดและให้รางวัลหนังสั้นและหนังอิสระไทยประจำทุกปี

• 5. ให้บริการเช่าหรือยืมอุปกรณ์สำหรับทำหนังสั้นและหนังอิสระในราคามิตรภาพ

• 6. ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการผลักดันหนังสั้นและหนังอิสระให้เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ

• 7. รับจัดอบรมเกี่ยวกับการทำหนังสั้นเพื่อการพัฒนาเยาวชนและสังคมทั่วประเทศ

• 8. สร้างชุมชนคนทำหนังสั้นและหนังอิสระให้เข้มแข็ง ผ่านการจัดอบรมเสวนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ

• 9. จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับองค์ความรู้ในทุกด้านของการทำหนังสั้นและหนังอิสระ

Webmaster thaishortfilm.com

thaishortfilm@yahoo.com

 

 

 

You may also like...