พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก 23 แห่ง และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
เขตดอนเมืองในอดีตถูกเรียกว่า ดอนอีแร้ง เนื่องจากมีฝูงนกแร้งอาศัยหากินอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะ เป็นที่ดอน จึงเรียกว่าดอนเมืองในเวลาต่อมา แต่เดิมวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนี้มีความเรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติและพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อมีสนามบินดอนเมืองและฐานทัพอากาศดอนเมือง วิถีชีวิตของชาวดอนเมืองจึงได้เปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้น แต่เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ตั้งอยู่ภายในมหาเจดีย์บุโรพุทโธจำลอง ณ วัดพรหมรังษี รวบรวมและจัดแสดงตั้งแต่ความเป็นมาของเขตดอนเมืองความศรัทธาที่แน่นแฟ้นต่อพระพุทธศาสนา ทั้งวัดที่มีชื่อเสียงน่าเยี่ยมชม ประเพณีต่างๆมากมาย และของดีเขตดอนเมือง

มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์
ในส่วนแรกของพิพิธภัณฑ์ เป็นส่วนที่สะท้อนอย่างชัดเจนให้เห็นถึงวิถีพุทธของชาวดอนเมือง เทศกาลประเพณีต่างๆมากมาย ที่ร่วมสืบสานกันมาของชาวดอนเมือง เช่น ประเพณีตักบาตรเทโว ตักบาตรน้ำผึ้ง ถวายสลากภัต เหล่านี้ เราสามารถร่วมชื่นชมประเพณีดั้งเดิมเหล่านี้ได้ที่ศาสนาสถานต่างๆในเขตดอนเมืองเมื่อถึงเทศกาล

จุดที่น่าสนใจต่อมาที่เราอาจเคยได้ยินบ่อยๆ ได้แก่ของดีของดังประจำดอนเมือง ทั้งแหนมดอนเมือง เฉาก๊วยดอนเมือง แต่ที่เราอาจไม่ทราบมาก่อนว่า งานหัตถกรรมผ้าไหม เครื่องจักรสานและสมุนไพรนั้น ล้วนเป็นของดีของเด่นที่สืบทอดมาจากชาวดอนเมืองแต่เก่าก่อนมา ได้รับการรวบรวมไว้ที่นี่เช่นกัน

มุมพิพิธภัณฑ์ต่อมาที่น่าสนใจมากทีเดียว เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดอนเมือง ตั้งแต่เรื่องชื่อเสียงเรียงนาม ที่มาของชื่อและกว่าจะเป็นดอนเมืองในปัจจุบัน เป็นความรู้ที่น่าร่วมอนุรักษ์เอาไว้เล่าให้ลูกให้หลานฟังกันสืบต่อไป

อีกมุมที่น่าชื่นชมไม่แพ้กัน ได้แก่ โอท็อปชั้นดีของเขตดอนเมือง เพราะนอกจากจะได้มาตรฐานแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ช่วยสานต่ออาชีพสุจริต อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ อาทิ โคมไฟ้ไม้ย่งพารา ไม้แขวนเสื้อกลิ่นหอม งานไม้ประดิษฐ์และงานฝีมืออันทรงคุณค่าอีกมากมาย ไม่ใช่แค่สวยงามเป็นของที่ระลึกเท่านั้น แต่ใช้ประโยชน์ได้จริง

มุมนิทรรศการแนะนำสถานที่เที่ยวของเขตดอนเมืองเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ วัดพรหมรังษี วัดดอนเมือง วัดสีกัน พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ สนามบินเด็กและเรือนไทยรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
ตั้งอยู่ที่ วัดพรหมรังสี หมู่ ๕ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  10200
โทรศัพท์ : o2-562-2653
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

สำนักงานเขตดอนเมือง
999 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : o2-565-9424-33

ข้อมูลโดย
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองวัฒนธรรม
โทร : 02-245-2547, 02-247-2333

You may also like...