พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก 23 แห่ง และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
คงไม่มีใครไม่รู้จักตำนานรักอันงดงามของแม่นาคพระโขนง ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับวัดมหาบุศย์ ซึ่งเดิมอยู่ในเขตพระโขนง นอกจากตำนานรักอันเลื่องชื่อนี้ ยังมีเรื่องราวแสดงภาพเขตพระโขนงนี้ถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวควรค่าแก่การระลึกและจดจำเป็นอุทาหรณ์มิให้เกิดความรุนแรงดังเช่นที่ผ่านมา

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ตั้งอยู่ที่วัดธรรมมงคล จัดแสดงประวัติความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขต ข้าวของเครื่องใช้โบราณของท้องถิ่นหลายชิ้น ล้วนแต่ทรงคุณค่าแก่การสืบทอดอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังสืบไป

มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์
มุมจัดแสดงมุมแรก บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเขตพระโขนง ทั้งสภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิตก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะพื้นที่ยังมีต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมาก จึงมีนกอาศัยอยู่หลายพันธุ์ จึงมีการจัดแสดงภาพสวนนกโรงกลั่นบางจาก เป็นสวนนกธรรมชาติ และมีภาพจัดแสดงมี่กล่าวเล่าเรื่องราวสำคัญๆรวบรวมกันเอาไว้ให้เราได้สัมผัสและศึกษาในที่ที่เดียว

นิทรรศการสถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดที่สวยงามต่างๆที่สำคัญๆในเขตพระโขนง โดยจัดเป็นชุดๆแยกข้อมูลแต่ละวัดไว้อย่างสวยงาม วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วรวิหาร วชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นอารามหลวง มีพระเจดีย์จุฬามณีศรีลานนาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถึง 25 องค์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม วัดบุญรอดธรรมารามและวัดราชินีห่งสันติสุข ซึ่งเป็นวัดในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิคในเขตพระโขนงนี้

มุมสุดท้ายบอกเรื่องราวอันน่าสนใจอย่างยิ่ง คือ เรื่องราวของนครเขื่อนขันธ์ถึงเขตพระโขนง ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้พระราชทานนามเมืองว่า นครเขื่อนขันธ์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นเมืองพระประแดงในรัชกาลที่ 4 ที่สุดจึงได้เป็นเขตพระโขนงในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
ตั้งอยู่ที่วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-331-7460
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 10.00 น.-16.00 น.

สำนักงานเขตพระโขนง
1792 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-311-3968 02-2311-6067

ข้อมูลโดย
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองวัฒนธรรม
โทร : 02-245-2547, 02-247-2333

ขอบคุณภาพประกอบจาก : ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

You may also like...