พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เริ่มดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้นครั้งแรก ในพื้นที่ 4 เขตนำร่อง

ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางกอกน้อย และเขตบางขุนเทียน ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก 23 แห่ง และในปี พ.ศ. 2551 ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง ใน 25 พื้นที่

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เขตบางเขน
เขตบางเขนเดิมนั้น เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเรียกว่าทุ่งบางเขน เป็นท้องทุ่งกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เรียกได้ว่าเป็นชุมชนห่างไกลจากพระนครอย่างแท้จริง เดิมพื้นที่เขตบางเขนกว้างใหญ่นัก ทางราชการจึงได้ตัดพื้นที่ไปจัดตั้งเป็นเขตดอนเมืองและเขตจตุจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางเขนมีเรื่องราวท้องถิ่นที่น่าสนใจให้เรียนรู้กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาคาร 18

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงให้เห็นพื้นที่เขตบางเขน แต่เดิมเป็นพื้นที่การเกษตรเรียกว่าทุ่งบางเขน ประชาชนทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีห้วยหนองคลองบึงเป็นที่ใช้อาศัยทำมาหากิน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งขิอง อาทิ ความรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอาชีพเกษตรกรรมที่สะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางใจของชาวบางเขน

มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการ แสดงภาพและกล่าวถึงวัดพระศรีมหาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดินจากสังเวนียสถานมาประทับว่า วัดประชาธิปไตย มุมนิทรรศการที่กล่าวถึงร่องรอยวิถีชีวิตของท้องถิ่นที่แท้จริงและภูมิปัญญาของชาวบางเขน เพราะมีอาชีพเกษตรทำนาทำสวนจับปลา ข้าวของเครื่องใช้ที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ จึงเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำมาหากิน มีทั้งเครื่องมือทำนา จับปลา ของใช้โบราณหน้าตาแปลกหุแปลกตา เช่น ตะเกียงน้ำมัน วิธีวิดน้ำเข้านาด้วยระหัดวิดน้ำ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
ตั้งอยู่ที่อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-521-3267
เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.-16.00 น.

สำนักงานเขตบางเขน
14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-510-2690

ข้อมูลโดย
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองวัฒนธรรม
โทร : 02-245-2547, 02-247-2333

ขอบคุณข้อมูลภาพจาก : วารสารเมืองโบราณฉบับพิเศษ “ย่านกรุงเก่าในกรุงเทพฯ”

 

You may also like...