หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ที่วังท่าพระ เป็นสถาบันเพื่อการ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2522 และได้ใช้กลุ่มอาคาร อนุรักษ์ในบริเวณ  วังท่าพระ  เป็นสถานที่ทำการ  วังท่าพระเดิมคือ  วังตะวันตก ในถนนหน้าพระลาน ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้าง  และพระราชทานให้แก่ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้า กรมขุนกษัตรานุชิต เป็นที่ประทับ

ในสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน วังท่าพระ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม พระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ ทรงโปรดให้ซ่อมแซม และก่อสร้างเป็นรูปแบบดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท้องพระโรง – ตำหนักกลาง และตำหนักพรรณราย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ปรับปรุงเป็นห้องแสดงนิทรรศการและสำนักงานเมื่อก่อตั้งหอศิลป์ขึ้น
หอศิลป์ได้ดำเนินการ จัดนิทรรศการศิลปะ อย่างต่อ เนื่องมาโดยตลอด ได้แก่ การแสดงศิลปกรรมแห่ง ชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการ แสดงศิลปะที่มีความสำคัญ และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับ การจัดแสดงผลงานของคณาจารย์ ตลอดจนผลงานวิทยานิพนธ์ และศิลปนิพนธ์ของ นักศึกษาคณะวิชาทางศิลปะและการออกแบบ

นอกจากนั้นหอศิลป์ยังร่วมมือกับศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ และภาคเอกชน จัดแสดงนิทรรศการประเภทต่างๆ อีกด้วย นอกเหนือ จากการจัดนิทรรศการแล้ว หอศิลป์ยังทำกิจกรรม ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ การอบรมศิลปะ การผลิตหนังสือ สิ่งพิมพ์ และ CD-ROM ทางศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัย และศูนย์ ข้อมูลทางด้านศิลปะ

ประเภทงานศิลปะที่จัดแสดง นิทรรศการศิลปะทุกประเภท

ที่อยู่ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : ๐2-221-3841
โทรสาร : 02-221-3841

URL : www.art-centre.su.ac.th
เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 19.๐๐ น.
วันเสาร์ เวลา ๐9.๐๐ น. – 16.๐๐ น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

You may also like...