Category: Public Building

สถาปัตยกรรมสีเขียว กับ Burberry

สำนักงานใหญ่เบอร์เบอรี่ ที่ฮอร์สเฟอรี่เฮ้าส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่ปรับโฉมเป็นออฟฟิศสีเขียว ขึ้นชื่อว่าศิลปะ ย่อมไม่มีตรรกะใดๆมาชี้วัดความงาม ไม่มีพรหมแดน ไม่มีศาสนา มีแต่ช่วยจรรโลงจิตใจ ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ศิลปะแทรกซึมอยู่ทุกที่ อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา กิน เดิน นั่ง นอน เที่ยวเล่น อยู่อาศัย ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราถูกศิลปะครอบงำทุกตารางนิ้ว ไม่เว้นแม้แต่บ้านเรา หรือสถานที่ๆให้มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ

พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๒๘) งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นงานพระราชพิธีใหญ่อีกงานหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในการรักษาและทำนุบำรุงศิลปสถาปัตยกรรมของชาติ  การนี้พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ต่อการดำเนินงานออกแบบพระเมรุมาศองค์นี้เป็นอย่างมาก

พระอุโบสถวัดพุทธปทีป

วัดพุทธปทีป ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทย  โดยรัฐบาลไทยร่วมมือกับประชาชนไทยได้ริเริ่มโครงการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕o๗  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษและประเทศในภาคพื้นยุโรป