Tagged: Simpleness

Simpleness

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) ภูมิใจเสนอนิทรรศการภาพวาดชุด “Simpleness” โดยศิลปินรุ่นใหม่  กิตติ นารอด การสร้างสรรค์ภาพวาดชุด “Simpleness” นี้เป็นการแสดงมุมมอง ความคิด ความรู้สึกส่วนตัวของศิลปินที่มีต่อสิ่งรอบตัวและจากการใช้ชีวิตประจำวัน