Tagged: Delft Blue Collection

Delft Blue Collection

เครื่องถ้วยลายครามที่ชาวไทยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั้น ไม่ได้เป็นแต่เพียงมรดกทางวัฒนธรรมจากชาวจีนทีได้รับความนิยมในบ้านเราเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมและมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ในโลกตะวันตกด้วยเช่นกัน