Tagged: BEAT

BEAT

จังหวะ เป็นพื้นฐานในชีวิตมนุษย์ เราพบกับจังหวะได้ในทุกๆวัฏจักร นับตั้งแต่ การเกิด กลางวัน กลางคืน การมีฤดูกาล ทั้งสี่ฤดู การขึ้น การลงของน้ำการหายใจ การเต้นของหัวใจ การเดิน หรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของคน