Tagged: ASPAC ร่วมสมัครแข่งขันประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ

ASPAC ร่วมสมัครแข่งขันประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแล้วสองครั้งสำหรับนักเรียน-นักศึกษาด้านการออกแบบชาวญี่ปุ่นและเกาหลี