Tagged: 2nd ARTBRIDGE CHIANG RAI ART EXHIBITION

2nd ARTBRIDGE CHIANG RAI ART EXHIBITION

นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 2 เป็นการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในกองทุน ศิลปินเชียงรายมากกว่า 150 คน ทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย งานปั้น งานแกะสลัก เซรามิค