Tagged: ลายรดน้ำ

งานเขียนลายรดน้ำ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “งานเขียนลายรดน้ำ” เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานศิลปะไทยทรงคุณค่า