Tagged: ธรรมชาติแห่งจิต

ธรรมชาติแห่งจิต

ผลงานวาดเส้นดินสอไขบนผืนผ้าใบ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความอ่อนไหวไม่มั่นคงของจิตใจมนุษย์ ซึ่งถูกยั่วยุและดึงดูดให้หลงใหลไปกับกระแสวัตถุนิยม หรือความลวงแห่งสมมติสัจจะท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อันฟ่องฟุ้งด้วยเงินตรา