Tagged: คุณประทีป ตั้งมติธรรม รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มธ.

คุณประทีป ตั้งมติธรรม รับปริญญา

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้ายมือ) เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์