Tagged: คราบ blemish

คราบ

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีนำเสนอนิทรรศการ “คราบ” เป็นการรวมประสานระหว่างคราบของความทรงจำ  จินตนาการ  กับคราบและร่องรอยในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน