การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 บ้านสีเขียว โลกสีเขียว

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 บ้านสีเขียว โลกสีเขียว ที่หอศิลปพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นศิลปินแห่งชาติมากมาย ร่วมตัดสินผลงานศิลปกรรม

ดาวน์โหลดผลรางวัลได้ โดยคลิกที่นี่

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่

รางวัลยอดเยี่ยม โดย ชัชวาลย์  วรรณโพธิ์

ชื่อภาพ : ธรรมชาติบ้านที่แสนสุข

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด  : 145 x 190  cm.

 

 

รางวัลยอดเยี่ยมของเยาวชนกลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี

 

 

รางวัลยอดเยี่ยมของเยาวชนกลุ่มอายุ 9-13 ปี

 

 

างวัลดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
นายบุญนำ  สาสุด
นางสาวไปรยา เกตุกูล
นางมณี   มีมาก
นายสุรศักดิ์   สอนเสนา
นางสาวอิสราพร  อนุพันธ์

ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
เด็กชายฐนกร เทียงดาห์

รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทวะบุตร
เด็กหญิงณิชกานต์ ทองใส

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
เด็กชายชนกวนันท์  เทียงดาห์
เด็กหญิงปรียา  สุวรรณศรี
เด็กชายสุดเลิศ  เลิศสุดวิชัย

 

ระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
เด็กหญิงพลอยไพลิน คนเที่ยง

รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
เด็กหญิงกุลิสรา กรกิ่งมาลา
เด็กชายทิวทัศน์  คะนะมะ

 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
เด็กหญิงกรกนก บุญวิรัตน์
เด็กชายปฏิภาณ  สมบัติภักดีรัตน์
เด็กชายศุภกิตต์  เกื้อเดช

 

ระดับเยาวชนอายุ 14-17 ปี
รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
นาวสาวณัฐนิชา กรกิ่งมาลา

 

รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
นายเทิดธันวา คะนะมะ
นางสาวพิชญา  วิศิษฐ์สรไกร

 

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
นายแทนกมล เครือรัตน์
นางสาวประภัสสร เทหะสุวรรณรัตน์
นางสาวศุภนิดา  โกสุข

 

รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี
รางวัลเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล
เด็กชายกรวีร์  บุญเหมาะ
เด็กชายกวิน  พงษ์สัวสดิ์
เด็กชายชัชพงศ์ บ้านใหม่
เด็กหญิงโชติกา ลาภชัยเจริญกิจ
เด็กชายติณณ์ตะวัน กัลณา
เด็กหญิงภควรรณ  ชาญประเสริฐกิจ
เด็กชายภฤศ  โสณกุล
เด็กหญิงวรษา ลี้สยาม
เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี
เด็กหญิงอาทิตยา  นิยมทรัพย์

 

ระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปี
รางวัลเกียรติบัตร จำนวน 13 รางวัล
เด็กชายจารุภัทร นำพูลสุขสวัสดิ์
เด็กชายติณณ์ ลวกุล
เด็กหญิงธนพร  คฤหวณิช
เด็กชายธนันท์ชัย  ทองหนูนุ้ย
เด็กหญิงธนิศา สิทธิชัย
เด็กชายนภัส สุขสวัสดิ์
เด็กหญิงปฐิมา กาณจนอักษร
เด็กหญิงปิยธิดา  พัฑฒสุนทร
เด็กชายภัทรนันท์  วรวงษ์วัวัฒน์
เด็กหญิงศศิกานต์  บูญวงศ์
เด็กชายศุภกฤต  สมัปปิโต
เด็กหญิงสุรารักษ์  สํญญากิจ
เด็กชายอาทิตย์  เป๋าปองสุน

 

ระดับเยาวชนอายุ 14-17 ปี
รางวัลเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล
นายฐิติพงษ์  พูลทอง
นางสาวณัฐริกา  แจ้งแสง
นางสาวณัฐริกา  สุขแก้ว
นางสาวนลินรัตน์  จันทร์สมวงศ์
นางสาวปภาวรัตน์  ปินตานา
นางสาวพรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา
นายพีรดล  คำภีระ
นางสาวพุธิตา  มูลรัตน์
นางสาวมัสซีด์  คนเที่ยง
นายวรสิทธิ์  ธรรมปัญโญ
นายอรุณศักดิ์  เผ่าภูรี

 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดง
ระดับประชาชน จำนวน 47 ชิ้น
นายกฤษฏางค์  อินทะสอน
นายกิตติพันธ์  ชินวรรณโชติ
นายกิตติพงษ์  ชินวรรณโชติ
นายไกรฤกษ์ แสวงผล
นายขจรเดช  หนิ้วหยิ่น
นางสาวขวัญตา  ชุมน้อย
นายจรุงรัตน์  รอดคืน
นายจินตนาการ มณีรัตน์
นางสาวจุติมา จันทร์ชุม
นายเจษฏา แดงเลือด
นายเจาะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
นายไชยยา  วรรณเลิศ
นางสาวดวงเนตร  ตอบไธสง
นายเทอดทูน  คำมงคุณ
นายไทรเติ้ล  เงาะอาศัย
นายธรรมนิยาม   บูญมี
นายนพนันท์  ทันนารี
นางสาวนันทพร  บุญเจริญ
นายนาวิน   ตันธนะเดชา
นางสาวนิลยา   บรรดาศักดิ์
นายบุญเกิด  ศรีสุชา
นางสาวปัทมา  โตสกุล
นางสาวปิติพร  สุขศรี
นางสาวปิยนุช  อนุมาต
นางสาวพัชพร  มีเฉลา
นางสาวพัดชา  แก้วทองตาล
นางสาวพิกุลทอง  เวียงนิล
นายเพชร  เชิดกลิ่น
นายมกรา   จันหฤทัย
นายมนัทพงศ์   เซ่งฮวด
นายมูฮัมหมัดซูรีย์   มะซู
นางสาวยามีล๊ะ   หะยี
นายวรพงษ์  โชคพาณิชย์
นายวัชร อนุพันธ์
นางสาววิภาพร   นิลุบล
นายวีระพงศ์   แสนสมพร
นางสาวศศินันท์  กลัดเพ็ชร์
นางสาวศุภรักษ์   นพรัตน์
นายสมบัติ   ภาษยเดช
นายสุชาติ   อินต๊ะเขียว
นายสุเทพ   เส็นคง
นายสุรัตน์   สุรสีหนาท
นายสุวัฒน์ชัย  ทับทิม
นายอิทธิพล  พัฒรชนม์
นายเอกพงษ์   เรือนอุ่น

 

ระดับต่ำกว่า 9 ปี
ร่วมแสดงจำนวน 21 รางวัล
เด็กหญิงกมลภัทร  เพ็ชรประพักตร์
เด็กชายกิตติธัช   ยืนหยัดชัย
เด็กหญิงชนกวนันท์   เทียงดาห์
เด็กหญิงชนกาญจน์  ใจนรินทร์
เด็กหญิงชัชพงศ์  บ้านใหม่้
เด็กหญิงชาลิสา  พิบูลย์สวัสดิ์
เด็กหญิงชิณา  จริยาเวช
เด็กชายฐนกร   เทียงดาห์
เด็กชายณัฐปคัล   สอนดี
เด็กหญิง ธฤษวรรณ   สุวรรณ์
เด็กหญิงนันทิดา  ผลไชย
เด็กชายนิรวิทธ์   ชิณวงศ์
เด็กชายพรหมพิริยะ   พรหมสิงห์
เด็กหญิงมนสิชา   เรืองศรี
เด็กหญิงศตนันท์  สังฆ์สุข
เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์
เด็กชายสัภยา  โกกระบูรณ์
เด็กชายสุดเลิศ  เลิศสุดวิชัย
เด็กหญิงอาทิมา  สัญญากิจ

 

ระดับเยาวชนอายุระหว่าง 9 – 13 ปี
ร่วมแสดง จำนวน 18 ชิ้น
เด็กชายกตัญญู  วัฒนาประดิษฐชัย
เด็กชายกนกทัศน   ชำทวี
เด็กหญิงกรพิธุ์   อ่ำสกุล
เด็กหญิงกุลิสรา  กรกิ่งมาลา
เด็กหญิงณิชารีย์   ธนากรวัจน์
เด็กชายติณณ์   ลวกุล
เด็กชายทิวทัศน์  คะนะมะ
เด้กชายธนพัฒน์   ทวานสูงเนิน
เด็กหญิงปิยฉัตร  ชิณวงศ์
เด็กหญิงผกามาศ  บัวตุ่ม
เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   เลิศสุดวิชัย
เด็กชายพรดนัย  วัฒนาประดิษฐชัย
เด็กหญิงพรภิญญา   เพียรธารธรรม
เด็กหญิงพรรษชล พลเมือง
เด็กชายภูมินวัน   เพียรธารธรรม
เด็กหญิงวิกาวี  รัตตนมณี
เด็กหญิงหัชพร   เสมาพัฒน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท.  โทร : 02-537-1631 หรือที่ www.pttplc.com
และหอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร : 02-221-3841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...