ประเทศจีนและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดบรรยายหัวข้อ “ประเทศจีนและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”

ในวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ และหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์จีน-ไทย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเฉินตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ผู้สนใจขอให้แจ้งชื่อมาเพื่อสำรองที่นั่งด้วยค่ะ

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ศูนย์การศึกาาและฝึกอบรมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1601352, 089-8847529

You may also like...