ประกวดสร้างสรรค์งานศิลป์ ปี 2555 หัวข้อ สุขพอเพียง

 

ศิลปะนับว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถแสดงออกถึงความคิด ความงามและทักษะทางด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มูลนิธิเด็กตัวเล็กจึงจัดประกวดวาดภาพศิลปะขึ้น เพื่อค้นหาและส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถทางด้านศิลปะแก่เด็กๆและเยาวชน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศิลปินระดับเยาวชน ให้มีความคิดสร้างสรรค์บนฐานของความสุขพอเพียงในสังคมปัจจุบันและพัฒนาศิลปะขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กๆและเยาวชนในที่ต่างๆได้มากขึ้น จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานภาพวาดในหัวเรื่อง “สุขพอเพียง” ขึ้น

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่
1.การประกวดผลงานระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
2.การประกวดผลงานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การประกวดศิลปะสร้างสรรค์ ปี 2555
ส่งผลงานประกวดในหัวเรื่อง “สุขพอเพียง” โดยให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ ความสุข ความพอเพียง เป็นภาพวาดลงบนกระดาษ(80 ปอนด์ หรือ 100 ปอนด์)ขนาด30*42 ซ.ม. สามารถใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสีตามชนิดที่ตนเองถนัด มีช่วงระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด คือ
1ระยะเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2.ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2555 โดยส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ มูลนิธิเด็กตัวเล็ก เลขที่ 117/10 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งของทางไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการส่ง
3.ประกาศผลการตัดสิน 15 ธันวาคม 2555 ทาง www.smallkidsfoundation.or.th
4.จัดแสดงผลงาน วันที่ 10 – 15 มกราคม 2556 และจะมีการมอบรางวัล ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่มูลนิธิเด็กตัวเล็ก

กติกาในการประกวด ภาพวาด หัวเรื่อง “สุขพอเพียง”
1.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพลงบนกระดาษ 80 ปอนด์หรือ 100 ปอนด์ให้เต็มพื้นที่ขนาด 30*42 ซ.ม.
2.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งชื่อภาพ พร้อมบรรยายความหมายของภาพ ลงบนกระดาษ A4 ความยาวพอประมาณ
3.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใช้สีตามชนิดที่ตนเองถนัด
4.ผลงานทุกชิ้นจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าประกวด และถือเป็นสิทธิ์ของมูลนิธิเด็กตัวเล็ก
5.ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น
6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารจากสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส อื่นๆ
7.ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบส่งผลงานให้ครบถ้วน

เกณฑ์การพิจารณาและตัดสิน
การพิจารณาตัดสินผลงาน โดยการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ทางด้านศิลปะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1.ผลงานแสดงออกถึงความงามทางสุนทรียภาพได้อย่างชัดเจน
2.ผลงานแสดงออกถึงความสมดุลระหว่างความคิด รูปแบบ วิธีการแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกัน
3.ผลงานแสดงออกตรงตามหัวข้อกำหนด
4.ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.ผลงานมีเอกลักษณ์ชัดเจนในการแสดงออกเฉพาะตัว

รางวัล
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับชั้น โดยกำหนดรางวัล ดังนี้
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
-รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
-รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
-รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
-รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
-รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 18,000 บาท
-รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
-รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท
-รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการจะเพิ่มหรืองดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ ตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร : 02-8990350,081-7721739 ,081-8088446 ,087-5006484

You may also like...