สุทธาพร นารถมณี

ศิลปินรุ่นใหม่ สุทธาพร นารถมณี (อ้อ) จากรั้วธรรมศาสตร์ ผลงานศิลปะของน้องอ้อทั้งสามชิ้นใช้เทคนิค Digital Prints ตัด ปะ เซาะ ซ้อนทับผ้า และเย็บเดินเส้น

ประวัติศิลปิน

ชื่อ  :  น.ส.สุทธาพร นารถมณี (อ้อ)
เกิด  : 31 มกราคม 2531
ที่อยู่  : 76 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-6321, 0891436727
E-mail :  ox_aoo@hotmail.com

การศึกษา

พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2553  คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (ออกแบบสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2549  โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง

การแสดงผลงาน

12-26 ก.พ. 53      – นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ” Square : สี่ศาสตร์แห่งศิลป์ ” ณ Gallery คณะศิลปกรรมฯ มธ.
21 มิ.ย.- 9 ก.ค. 53 – นิทรรศการแสดงศิลปะขนาดเล็ก ” Mini Self Portrait 01 ”  ณ Gallery คณะศิลปกรรมฯ มธ.
6-17 เม.ย. 54  –  นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์  Pastraporn 12 ณ CDC ( Crystal Design Center)
9-19  มิ.ย. 54  – นิทรรศการ 6 มหัศจรรย์ ณ ชั้น 2 หอศิลป์ แอด บอง แกลเลอเรีย บองมาเช่

You may also like...